2021-03-05

Ökad hållfasthet för grusväg med aska

Kan man använda bioflygaska, utan tillsats av övriga bindemedel, för att förbättra bärigheten hos en skogsbilväg? Det var en fråga som ställdes år 2009 då en skogsbilväg uppgraderades med bioflygaska från ett närbeläget pappersbruk.

Projektet, som ingår i Askprogrammet, var ett samarbetsprojekt mellan Skogsstyrelsen, Statens Geotekniska Institut och Luleå tekniska universitet.

Grusvägen som har undersökts genom en långtidsstudie ligger utanför Timrå och dess tekniska och miljömässiga egenskaper är väl dokumenterade i tidigare undersökningar. Nu redovisas resultaten i en ny rapport. Det visar sig att den använda flygaskan lämpar sig väl för att förbättra grusvägar. Den första utlakningen av lättlösliga salter klingar av efter två år. Forskarna har inte kunnat konstatera någon toxisk påverkan i den närliggande vegetationen. Hållfastheten ökar med ökad askhalt och den sträcka som har högst askinblandning visar en påtagligt högre hållfasthet än de referenssträckor som studerades.

Den uppgraderade vägen har två olika provsträckor och fyra olika referenssträckor. Vägens tekniska och miljömässiga egenskaper har undersökts direkt efter uppgraderingen och sex år efter uppgraderingen.

Sammanfattningsvis visar de hittills undersökningar som hittills gjorts att bioflygaska har stor potential att användas som bindemedel i grusvägar. 

Läs mer om resultaten och ladda ner rapporten Långtidsstudie av askstabiliserad grusväg

Nyheter