Program

Futureheat

Den här andra etappen av FutureHeat ska initiera och driva forsknings- och utvecklingsprojekt inom termiska energisystem. Programmet är en utveckling av Fjärrsyn, och ska identifiera nya möjligheter för fjärrvärmeföretagen i en marknad med ambitiösa politiska miljö- och klimatmål, ökad konkurrens, åldrande system och ett ökat fokus på kostnadseffektivitet.

Gemensamt för alla fjärrvärmebolag är att verksamhet behöver anpassas och förnyas inför omställningen till ett klimatneutralt energisystem som ska uppnås redan år 2045. Projektresultaten ska därför ge en kompassriktning inför strategiska beslut men också leda till handfasta metoder och verktyg för att effektivisera de befintliga systemen.

Hänt inom programmet

Nu kartläggs oljud och partiklar i fjärrvärmerör

Futureheat-projektet ”Dimensionering av distributionsnät” vill för sin forskning ha in erfarenheter om problem med oljud och partiklar i fjärrvärmenät.

8 okt 2020 - Värme och kyla


Enklare att utnyttja små värmekällor

Nu finns det verktyg som ger energiföretag möjlighet att utforma standardiserade erbjudanden om småskalig leverans och prosumtion av värme.

2 sep 2020 - Värme och kyla


Samlad information om termiska energisystem

Idag finns flera internationella plattformar för kunskapsutbyte och omvärldsbevakning av värme- och kylsystem, men det saknas en liknande motsvarighet i Sverige. Linköpings universitet och Energiforsk bygger information på webben för att öka kunskap och bevakning av vad som händer inom termiska energisystem.

20 apr 2020 - Värme och kyla


Styrmedel som påverkar fjärrvärmen

I går genomfördes det sista av tre frukostseminarier som ett projekt i Futureheat arrangerar. Den här gången med Erik Dotzauer från Stockholm Exergi som gav en lägesrapport kring de styrmedel och regelverk som påverkar fjärrvärmen.

6 dec 2019


Nytt verktyg för energivärdering av byggnader

Det har länge saknats praktiska verktyg som bygg- och fastighetsbranschen kan använda för att analysera miljö- och klimatprestanda. Nu har ett nytt verktyg kallat Tidstegen tagits fram. Om beräkningsresultaten från Tidstegen ingår i beslutsunderlaget vid energilösningar minskas utsläppen ur ett systemperspektiv.

13 maj 2019


Ökad variabilitet på elmarknaden påverkar fjärrvärmen

I forskningsprojektet El och fjärrvärme – samverkan mellan marknaderna, etapp III, har forskare i detalj analyserat hur de svenska fjärrvärmesystemen påverkas av förändringar i elsystemet och omvänt, hur fjärrvärmesystemen kan bidra under perioder då elbalansen är ansträngd eller då utbudet av el till låga priser är extra stort på elmarknaden.

13 maj 2019


Lönsamt med efterfrågeflexibilitet för fjärrvärmebolag

Eftersom både kostnad och miljöpåverkan för att generera den energi som används i fastigheter varierar över dygnet och året är det av stor betydelse när i tiden fastigheter använder energi. Idag uppmuntras inte gynnsamma förbrukningsmönster då varken prismodeller eller miljöredovisningar tar tillräckligt stor hänsyn till när energin förbrukas. En ny rapport visar att det är lönsamt att arbeta med efterfrågeflexibilitet i flera olika typer av fjärrvärmenät.

13 maj 2019


Snabb mätare ger mer rättvis fjärrvärmetaxa

Forskning visar att en snabbare energimätning ge en bättre bild av effektbehovet. Det blir då möjligt att styra värmeleveransen bättre och att minska användningen av topplast vilket bidrar till att nå miljö- och klimatmålen.

13 feb 2019


Stor potential i lågvärmenät

Energieffektivisering, konkurrens från värmepumpar och nya krav från kunder gör att det är nödvändigt att modernisera fjärrvärmen. Det handlar bland annat om att dra nytta av fördelarna med det som kallas fjärde generationens fjärrvärmeteknik – en innovation som tillåter en lägre fram- och returtemperatur i fjärrvärmenätet.

19 dec 2018


Forskning till nytta för fjärrvärmebranschen

I går presenterades de första resultaten från Futureheat – forskning om allt från efterfrågeflexibilitet och avfallets roll i energisystemet till implementering av fjärde generationens fjärrvärmenät.

22 nov 2018


Spännande samverkan

Energiforsk kommer att samverka med Grön Bostad Stockholm och Smart City Sweden för att utveckla innovationer kring affärer, teknik och hållbara städer.

18 okt 2017 - Värme och kyla


Forskare ser in i framtiden

När slutrapporterna från Fjärrsyn analyseras av tre forskare är deras slutsats att det i forskningen kring fjärrvärme saknas en tydlig målbild för fjärrvärmens roll i framtiden.

25 sep 2017 - Värme och kyla


Större nät ger lägre fjärrvärmekostnad

Många fjärrvärmeföretag är kostnadsmedvetna och har minskat sina kostnader för att producera värme genom att koppla samman fjärrvärmenät och ta emot spillvärme från industrin.

16 feb 2017 - Värme och kyla


Kraftvärmen mer lönsamt om vind och sol ökar

Forskning som studerat samverkan mellan marknaderna för el och fjärrvärme menar att i en framtid där kärnkraften fasats ut kommer kraftvärmen generera högre intäkter jämfört med i ett scenario med bibehållen kärnkraft.

1 feb 2017 - Värme och kyla


Ny app kan minska energianvändningen

En ökad digitalisering ökar också möjligheten att använda informations- och kommunikationsteknologi för att följa upp fjärrvärmekunders anläggningar. Genom att visualisera data om värmesystemet kan både kunden och fjärrvärmebolaget förbättra driften vilket är bra både för kunden och för företaget.

2 jan 2017 - Värme och kyla


Har du läst den senaste halvårsberättelsen från Fjärrsyn?

Här hittar du ny kunskap från fjärrvärmeforskningen tillsammans med några spännande projekt om hur man kan stärka fjärrkyleaffären.

24 nov 2016 - Värme och kyla


Fjärrvärmeforskningen ökar i Europa

Forskning om fjärrvärme och fjärrkyla har ökat markant inom EU:s forskningsprogram de senaste åren visar resultat från Fjärrsyn.

28 okt 2016 - Värme och kyla


Prioritering av energieffektiviseringsåtgärder

Är det kostnadseffektivt att satsa på energieffektivering av byggnader för att nå klimat- och energimålen i en kommun? Vi bjuder på en förhandstitt på resultat från projektet Strategier för hållbar energieffektivisering ur ett fjärrvärmeperspektiv.

30 sep 2016 - Värme och kyla


Fjärrvärmeframgångar i Seoul

Det var flera svenska framgångar vid den internationella konferensen DHC 2016 i Korea i början av september. Fjärrvärmeprofessorn Sven Werner och den tidigare Fjärrsynsforskaren Kristina Lygnerud som studerat risker med spillvärmeinvesteringar i fjärrvärmenät fick pris för utmärkt forskning.

20 sep 2016 - Värme och kyla


Nya idéer om att använda forskningsresultat

Som en avslutning på årets Fjärrvärmedagar i Västerås ledde Åse Myringer och Catarina Jäderberg från Fjärrsyn en workshop kallad ”Boosta din verksamhet med resultat från forskningen”.

26 maj 2016 - Värme och kyla


Spännande projekt mellan marknaderna

Nyligen fick projektet ”El och fjärrvärme samverkan mellan marknaderna” klartecken för en ny forskningsetapp. Syftet är att öka förståelsen för hur den framtida utvecklingen på elmarknaden med ett ökande inslag av variation påverkar fjärrvärmesystemen och hur de framtida fjärrvärmesystemen kan anpassas till och dra fördel av utvecklingen på elmarknaden.

26 maj 2016 - Värme och kyla


Nya idéer om att använda forskningsresultat

Som en avslutning på årets Fjärrvärmedagar i Västerås ledde Åse Myringer och Catarina Jäderberg från Fjärrsyn en workshop kallad ”Boosta din verksamhet med resultat från forskningen”.

26 maj 2016 - Värme och kyla


Forskning ger ekonomisk nytta

Ett konsultbolag har utvärderat den forskning och utveckling som har genomförts inom Fjärrsyn och Svensk Fjärrvärme under perioden 2003-2014, framförallt vad gäller den ekonomiska nyttan. Vilka är de viktigaste slutsatserna?

14 apr 2016 - Värme och kyla


Samverkan mellan el- och fjärrvärme

Förändringar på elmarknaden har en stark påverkan på fjärrvärmens utveckling och marknadsmöjligheter. Det visar en ny forskningsrapport från forskningsprogrammet Fjärrsyn. Rapporten, El och fjärrvärme - samverkan mellan marknaderna, pekar på att kraftsystemets utveckling kan komma att få en kraftig påverkan på ekonomin för många svenska fjärrvärmeföretag.

8 apr 2016 - Värme och kyla


Miljön vinnare när fjärrvärme ersätter fossilt i industrin

Ny handbok med goda exempel och inspiration för industriföretag som önskar byta till fjärrvärme i sina industriprocesser. Här beskrivs olika drivkrafter, vad som krävs och hur man gör.

1 mar 2016 - Värme och kyla


Internationell konferens om smarta energisystem

Nu är Call for abstracts till 2nd International Conference on Smart Energy Systems and 4th Generation District Heating i Aalborg stängd. Men missa inte att boka datumen och att anmäla dig och ditt företag som deltagare till konferensen!

11 feb 2016


Fjärrsyns halvårsberättelse är här

Vilket behov finns det för fjärrvärmeforskning i framtiden? Pågående projekt. Intressanta resultat som att hantera åldrande fjärrvärmenät. Möt Linda Wårell, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet i senaste halvårsberättelsen från forskningsprogrammet Fjärrsyn.

10 feb 2016 - Värme och kyla


Presentera din fjärrvärmeforskning i Seoul

Den 4-7 september kommer det 15:e internationella symposiet om fjärrvärme och fjärrkyla att gå av stapeln i Seoul, Korea. Sista dag att skicka in abstracts är den 26 februari 2016.

2 feb 2016 - Värme och kyla


Visa fler nyheter

Ansvarig

Julia Kuylenstierna
08-677 27 54

Uppdragsgivare

AB Borlänge Energi, Arvika Fjärrvärme AB, Borås Energi och Miljö AB, C4 Energi AB, E.ON Värme Sverige AN, Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB, Falu Energi och Vatten AB, Gävle Energi AB, Göteborg Energi AB, Halmstads Energi & Miljö AB, Härnösand Energi & Miljö AB, Jämtkraft AB, Jönköping Energi AB, Karlshamn Energi AB, Karlstad Energi AB, Kraftringen Energi AB, Lidköping Energi AB, Mölndal Energi AB, Norrenergi AB, Oskarshamn Energi AB, Skellefteå Kraft AB, Stockholm Exergi AB, Söderenergi AB, Södertörns Fjärrvärme AB, Tekniska verken i Linköping AB, Telge Nät AB, Vaggeryds Energi AB, Varberg Energi AB, Vattenfall AB, Värmevärden AB,Växjö Energi AB och Öresundskraft AB

Intresserad av att vara med i en referensgrupp?