2019-05-13

Lönsamt med efterfrågeflexibilitet för fjärrvärmebolag

Eftersom både kostnad och miljöpåverkan för att generera den energi som används i fastigheter varierar över dygnet och året är det av stor betydelse när i tiden fastigheter använder energi. Idag uppmuntras inte gynnsamma förbrukningsmönster då varken prismodeller eller miljöredovisningar tar tillräckligt stor hänsyn till när energin förbrukas. En ny rapport visar att det är lönsamt att arbeta med efterfrågeflexibilitet i flera olika typer av fjärrvärmenät.

I ett projekt inom forskningsprogrammet FutureHeat har en simuleringsstudie utförts där tre olika typer av flexibilitet (värmelagring i byggnader, lastväxling och fastighetsnära borrhålslager) undersökts för sex olika typfjärrvärmenät. Typnäten ska spegla en stor del av de fjärrvärmenät som förekommer i Sverige så att alla svenska fjärrvärmebolag ska kunna få en ungefärlig uppfattning för hur stor nytta olika typer av efterfrågeflexibilitet kan skapa i deras nät.

 Resultatet visar, att även om värdet av efterfrågeflexibilitet mellan fjärrvärmenät med olika förutsättningar varierar, finns det goda ekonomiska och miljömässiga incitament för många typer av efterfrågeflexibilitet i många typer av fjärrvärmenät. I studien visas bland annat att fastighetsnära borrhålslager som laddas med fjärrvärme och direkt (utan värmepump) förser värmesystem i byggnader med värme, har ett ökat värde om de styrs flexibelt som en del i en totaloptimering. Besparingen i rörliga driftkostnader som borrhålslagret ger upphov till ökar med 36 – 133 % vid flexibel styrning.

Projektet har letts av Johan Kensby på Utilifeed tillsammans med Linnea Johansson, Samuel Jansson och Jens Carlsson. Läs rapporten Värderingsmodell för efterfrågeflexibilitet i sin helhet här.

Nyheter