2022-02-18

Ny rapport ger stöd för riskhantering vid dammar

Det har länge saknats en vägledning som visar på vilka risker allmänheten kan utsättas för vid dammar. En ny rapport har tagit fram ett stöd för dammägare så att det ska bli lättare att bedöma risker och prioritera säkerhetsåtgärder.

Med allmänhetens säkerhet menas skydd av liv och hälsa för människor som vistas i närheten av vattenkraftanläggningar och anslutande vattenvägar vid normal drift av anläggningen. Det har länge saknats en vägledning för hur dammägare bäst ska kunna bedömma risker och prioriteringar av risker. Som stöd för dammägarna har en riskbedömningsblankett tagits fram. Blanketten kan användas för att identifiera och bedöma risker, men också för att ge stöd för val av lämpliga säkerhetsåtgärder.

Svenska dammägare har förstås både olika förutsättningar och olika behov vad gäller stöd för att utvärdera risker, det är därför troligt att varje dammägare kommer att behöva anpassa blanketten så att den passar den egna verksamheten.

Projektet inleddes med en övergripande litteraturstudie och fortsatte sedan med information och intervjuer om hur ett antal dammägare i Sverige samt Canadian Dam Association och Norges vassdrags- og energidirektorat arbetar med allmänhetens säkerhet vid vattenkraftanläggningar.

– Vår förhoppning är att den här blanketten för riskutvärdering ska bli ett första steg mot en branschgemensam metodik för hur arbetet med allmänhetens säkerhet vid vattenkraftanläggningar bör bedrivas, säger Lisa Carlsson på Sweco.

 

Nyheter