2020-04-22

Standarder för elvägar på gång

– Arbetet med att ta fram standarder för elvägar har påbörjats så smått internationellt inom IEC och i Cenelec för Europa, men det lär dröja ett tag tills standarderna är på plats, säger Peter Herbert på Vattenfall R & D som är ordförande för kommittén för elbilsdrift, SEK/TK69 i svensk elstandardisering.

Utvecklingen av elvägarna går framåt. Nu testas olika lösningar för elvägar på flera orter i Sverige. Arbetet med att ta fram standarder för hur laddningen på elvägar ska fungera har också  inletts. På Gotland genomför Trafikverket tester för induktiv laddning av fordon underifrån. I Lund och vid Arlanda undersöks fördelarna med att ha en skena i vägbanan och i Gävleborg testas luftledningar.

Fordonsladdning
Det är inte klart om och hur man ska dela upp standardiseringen i stationär laddning och laddning under färd och hur ansvaret i så fall ska fördelas på olika IEC-kommittéer. För närvarande ligger ansvaret internationellt på IEC-kommitté 69 för laddning av vägfordon,  här hanteras alla typer av fordonsladdning. Inom kommittén har en arbetsgrupp precis startat som ska standardisera hur induktiv laddning mellan vägen och fordonet ska fungera, ”Project IEC 63243 ED1, Interoperability and safety of dynamic wireless power transfer (WPT) for electric vehicles”.

I den europeiska standardiseringen, Cenelec, har initiativ tagits i kommittén 9X för järnvägsteknik. Två arbetsgrupper har bildats för att ta fram förstandarder; WG30 – Utrustning för eltillförsel till kommersiella vägfordon från kontaktledningar ovan fordonet och WG27 – Utrustning för eltillförsel till vägfordon från kontaktledare under fordonet.

 Elstandardisering
Inom elstandardiseringen jobbar man med att beskriva krav för att uppfylla elsäkerhet för att undvika personskada och för att undvika skada på komponenter som indirekt kan orsaka personskada. Ett annat mål är att uppnå interoperabilitet genom gemensamma gränssnitt mellan fordon och väg (elektriska, mekaniska och kommunikationsmässigt) så att laddning ska fungera för alla bilar oberoende av fabrikat.

–Det kanske inte går att ta fram standarder som är optimala för både tunga och lätta fordon på elvägar. Ska fordonen laddas under färd är det extra komplicerat eftersom laddning under färd ställer speciella krav då fordonen rör sig hela tiden och det inte finns någon fast anslutning. Snö, is och grus ska bemästras; eltillförsel respektive magnetfält ska för flera tekniker slås på bara då fordon passerar, och detta för många bilar samtidigt på samma vägavsnitt. Det finns också en rad andra frågor att ta hänsyn till, exempelvis hur man ska ta betalt och hur man ska mäta hur mycket el fordonet laddats med. Det är en stor fördel om vi kan utforma systemen för elvägsladdning så att de fungerar att färdas med sitt fordon på elvägar genom olika länder, säger Peter Herbert och avslutar:

–Tyvärr är det nog så att vi får acceptera att elvägar fortfarande är i en test- och demonstrationsfas. Standardiseringen kommer att ta tid, vi behöver se vad som fungerar och dra lärdomar av det. Det betyder att det kan dröja ett tag tills standarderna kommit på plats, men jag är optimistisk. Intresset för elvägar är stort och kommer att förändra transportsektorn och vara en viktig del i en fossilfri framtid.

 

 

Nyheter