Våra råd

Råden driver utvecklingen framåt

Våra råd är strategiska arenor för diskussioner, prioriteringar och i vissa fall beslut om finansiering av gemensamma forskningssatsningar genom forskningsprogram och projekt. Rådet fångar upp och driver utvecklingen framåt till nytta för de medverkande företagen och deras kunder och andra intressenter, för Energiforsk och för energisverige i stort. Rådet har en tydlig plan för sitt arbete, som också är ett viktigt verktyg i Energiforsks dagliga arbete, men har inget ekonomiskt ansvar.

Termisk energiomvandling

Området omfattar främst förbättring och utveckling av bränslebaserade anläggningar för el- och värmeproduktion. De program och projekt som bedrivs ska bidra till ett flexibelt, miljöanpassat och kostnadseffektivt energisystem. Resultat och ny kunskap kommer till nytta för såväl befintliga som framtida anläggningar.

Mile Elez, Tekniska verken i Linköping, ordförande
Ulf Hagman, Göteborg Energi
Erik Dahlén, Stockholm Exergi
Magnus Eriksson, Mälarenergi
Anna Jonasson, Navirum
Per Kallner, Vattenfall
Claes Moqvist, Sumitomo SHI FW
Lina Enskog Broman, Energiföretagen Sverige
Markus Jöcker , Siemens Energy
Ulf Lindqvist, Jämtkraft
Områdesansvarig på Energiforsk Carolina Holmberg

Kärnkraft 

Vi arbetar med forskning för att bidra till en säker och kostnadseffektiv drift av de befintliga kärnkraftverken i det nordiska energisystemet. Forskningsprogrammen arbetar bland annat med att lösa tekniska utmaningar, öka kunskapen om olika åldringsfenomen och att medverka till att den nationella kompetensen inom kärnkraftsområdet säkerställs. Styrelsen för kärnkraftsportföljen består av:

Henric Lidberg, Vattenfall, ordförande
Anne Kontula, TVO
Eero Vesaoja, Fortum
Sara Nilsson, Fortum.
Mats Yngvesson, Uniper
Mimmi Bäck, OKG
Monika Adsten, Forsmark/Ringhals
Niklas Paganus, Fortum
Carl Berglöf, Energiföretagen
Områdesansvarig på Energiforsk Urban Andersson

Vattenkraft

Genom Energiforsk skapas ny kunskap och kompetens för att vidareutveckla vattenkraften. Arbetsmetoden är att bygga och sprida kunskap genom samverkan. Det övergripande målet med vår verksamhet är att vattenkraften i Sverige ska fortsätta att utvecklas för att säkerställa dess unika roll som vår viktigaste förnybara produktionskälla för el och som vår viktigaste resurs för balanseringen av kraftsystemet. Verksamheten ska bidra till säker, effektiv och lönsam vattenkraft, som en del i det uthålliga energisystemet.

Hans Bjerhag, Fortum, ordförande
Magnus Lövgren, Vattenfall Vattenkraft
Hervé Currat, Jämtkraft
Per-Olof Andersson, Statkraft
Susanne Öhrvall, Skellefteå Kraft
Uno Johansson, Uniper/Sydkraft Hydropower
Johan Bladh, Energiföretagen Sverige
Områdesansvarig på Energiforsk Emma Hagner

Elnät, vindkraft och solel

Omfattar forskning och utveckling kring elnätet och de förnybara energikällorna vindkraft och solel. Projekt bedrivs inom digitalisering, underhåll och risk- och tillförlitlighetsanalys. Inom vindkraft och solel har vi forskning både kring respektive energikälla och hur de effektivt kan kopplas till elnätet. Målet är ett robust, miljöanpassat och kostnadseffektivt energisystem till nytta för energiindustrin och det övriga samhället. Vi har också projekt inom standardisering, miljö och hållbarhet samt CIGRE, och samverkar med andra forskningsområden i Energiforsk. Rådet består av:

Stephan Stålered, Ellevio, ordförande
Leif Pettersson, Svenska kraftnät
Peter Söderström, Vattenfall Eldistribution
Kjell Oberger, Ellevio
Charlotta Klintberg, Göteborg Energi
Ola Ivarsson, E.ON Energidistribution
Magnus Brodin, Skellefteå Kraft Elnät
Magnus Sjunnesson, Öresundskraft
Adam Nilsson, Jämtkraft
Områdesansvarig på Energiforsk Susanne Stjernfeldt

Energisystem och marknad

Verksamheten syftar till att öka kunskapen om energisystemens framtida utveckling och omställning och vilka krav som ställs på designen av energimarknaderna.

Ulf Moberg, Svenska kraftnät, ordförande   
Erik Dotzauer, Stockholm Exergi
Ulf Hagman, Göteborg Energi
Lars Joelsson, Vattenfall
Catarina Nauclér, Fortum
Ann-Christine Schmidt, Skellefteå Kraft
Peter Sigenstam, E.ON
Gunilla Andrée, Energiföretagen
Områdesansvarig på Energiforsk Åsa Elmqvist