Våra råd

Råden driver utvecklingen framåt

Våra råd är strategiska arenor för diskussioner, prioriteringar och i vissa fall beslut om finansiering av gemensamma forskningssatsningar genom forskningsprogram och projekt. Rådet fångar upp och driver utvecklingen framåt till nytta för de medverkande företagen och deras kunder och andra intressenter, för Energiforsk och för energisverige i stort. Rådet har en tydlig plan för sitt arbete, som också är ett viktigt verktyg i Energiforsks dagliga arbete, men har inget ekonomiskt ansvar.

Termisk energiomvandling

Området omfattar främst förbättring och utveckling av bränslebaserade anläggningar för el- och värmeproduktion. De program och projekt som bedrivs ska bidra till ett flexibelt, miljöanpassat och kostnadseffektivt energisystem. Resultat och ny kunskap kommer till nytta för såväl befintliga som framtida anläggningar.

Mile Elez, Tekniska verken i Linköping, ordförande
Ulf Hagman, Göteborg Energi
Erik Dahlén, Stockholm Exergi
Magnus Eriksson, Mälarenergi
Anna Jonasson, E.ON Energilösningar
Per Kallner, Vattenfall
Claes Moqvist, Sumitomo SHI FW
Lina Enskog Broman, Energiföretagen Sverige
Markus Jöcker , Siemens Industrial Turbomachinery
Ulf Lindqvist, Jämtkraft
Områdesansvarig på Energiforsk Julia Kuylenstierna

Kärnkraft 

Vi arbetar med forskning för att bidra till en säker och kostnadseffektiv drift av de befintliga kärnkraftverken i det nordiska energisystemet. Forskningsprogrammen arbetar bland annat med att lösa tekniska utmaningar, öka kunskapen om olika åldringsfenomen och att medverka till att den nationella kompetensen inom kärnkraftsområdet säkerställs. Styrelsen för kärnkraftsportföljen består av:

Gunnar Wikmark, Vattenfall, ordförande
Arto Kotipelto, TVO
Carl Berglöf, Energiföretagen Sverige
Eero Vesaoja, Fortum
Göran Hult, Fortum
Henric Lidberg, Ringhals
Henrik Dubik, Sydkraft Nuclear/Uniper
Morgan Lindqvist, OKG
Peter Wedin, Forsmark
Områdesansvarig på Energiforsk Monika Adsten

Vattenkraft

Genom Energiforsk skapas ny kunskap och kompetens för att vidareutveckla vattenkraften. Arbetsmetoden är att bygga och sprida kunskap genom samverkan. Det övergripande målet med vår verksamhet är att vattenkraften i Sverige ska fortsätta att utvecklas för att säkerställa dess unika roll som vår viktigaste förnybara produktionskälla för el och som vår viktigaste resurs för balanseringen av kraftsystemet. Verksamheten ska bidra till säker, effektiv och lönsam vattenkraft, som en del i det uthålliga energisystemet.

Fredrik Engström, Vattenfall Vattenkraft, ordförande
Hervé Currat, Jämtkraft
Hans Bjerhag, Fortum
Johan Bladh, Energiföretagen Sverige
Magnus Evensson, Statkraft
Susanne Öhrvall, Skellefteå Kraft
Uno Johansson, Uniper/Sydkraft Hydropower
TF områdesansvarig på Energiforsk Carolina Holmberg

Transporter och drivmedel

Området omfattar främst forskning och utveckling inom transporter och inkluderar både biodrivmedel och eldrivna transporter. Projekten som bedrivs syftar till en omställning till en hållbar transportsektor. Resultaten är till nytta för såväl befintliga som nya anläggningar inom hela kedjan från produktion till användning av hållbara drivmedel. Resultaten är också relevanta för offentliga aktörer och beslutsfattare. Områdesrådet består av: 

Björn Fredriksson Möller, E.ON Gas Sverige, ordförande
Ben Bock, Energigas Sverige
Ingemar Gunnarsson, Göteborg Energi
Håkan Schyl, Gasnätet Stockholm
John Almén, Swedegas           
Områdesansvarig på Energiforsk Bertil Wahlund

Elnät, vindkraft och solel

Omfattar forskning och utveckling kring elnätet och de förnybara energikällorna vindkraft och solel. Projekt bedrivs inom digitalisering, underhåll och risk- och tillförlitlighetsanalys. Inom vindkraft och solel har vi forskning både kring respektive energikälla och hur de effektivt kan kopplas till elnätet. Målet är ett robust, miljöanpassat och kostnadseffektivt energisystem till nytta för energiindustrin och det övriga samhället. Vi har också projekt inom standardisering, miljö och hållbarhet samt CIGRE, och samverkar med andra forskningsområden i Energiforsk. Rådet består av:

Stephan Stålered, Ellevio, ordförande
Göran Ericsson, Svenska kraftnät
Peter Söderström, Vattenfall Eldistribution 
Anders Östlund, Ellevio 
Lars Hedendahl, Göteborg Energi 
Ola Ivarsson, E.ON Energidistribution
Magnus Brodin, Skellefteå Kraft Elnät
Magnus Sjunnesson, Öresundskraft
Susann Handler, Jämtkraft 
Robert Saers, ABB Power Grids Sweden
Katarina Porath, ABB AB
Henrik Wingfors, Energiföretagen Sverige
Områdesansvarig på Energiforsk Lennart Kjellman

Energisystem och marknad

Verksamheten syftar till att öka kunskapen om energisystemens framtida utveckling och omställning och vilka krav som ställs på designen av energimarknaderna.

Ulf Moberg, Svenska kraftnät, ordförande   
Erik Dotzauer, Fortum Värme
Gunilla André, Energiföretagen Sverige
Håkan Feuk, E.ON
Ulf Hagman, Göteborg Energi
Lars Joelsson, Vattenfall
Catarina Nauclér, Fortum
Ann-Christine Schmidt, Skellefteå Kraft
Områdesansvarig på Energiforsk Mattias Wondollek