Program

Vattenkraftens kompensationsodling

I den här satsningen arbetar forskare och yrkesverksamma odlare för att främja en god fiskhälsa och en långsiktigt hållbar fiskodling. Programmet är ett forum för dialog mellan myndigheter, akademi och bransch där ambitionen är att finna en gemensam kunskapsutveckling och samsyn.

Vi bidrar med vägledning och kunskapsöverföring för en god djurhälsa och en långsiktigt hållbar förvaltning av såväl vilda som odlade bestånd hela vägen från strategier i avelsarbetet till utplantering och uppföljning. Bland annat pågår ett arbete med att ta fram en handbok för energibranschen och branschgemensamma riktlinjer för odlingsprocessen. Dessutom pågår några forskningsprojekt för att säkerställa ett långsiktigt livskraftigt fiskbestånd.

Ansvarig

Madelene Danielzon Larsson
08-677 27 71

Uppdragsgivare

Vattenfall

Fortum

Sydkraft Hydropower

Statkraft Sverige

Skellefteå Kraft

Fler resurser

Kommande workshopserie