Program

Vattenkraftens kompensationsodling

I den här satsningen arbetar forskare och yrkesverksamma odlare för att främja en god fiskhälsa och en långsiktigt hållbar fiskodling. Programmet är ett forum för dialog mellan myndigheter, akademi och bransch där ambitionen är att finna en gemensam kunskapsutveckling och samsyn.

Vi bidrar med vägledning och kunskapsöverföring för en god djurhälsa och en långsiktigt hållbar förvaltning av såväl vilda som odlade bestånd hela vägen från strategier i avelsarbetet till utplantering och uppföljning. Bland annat pågår ett arbete med att ta fram en handbok för energibranschen och branschgemensamma riktlinjer för odlingsprocessen. Dessutom pågår några forskningsprojekt för att säkerställa ett långsiktigt livskraftigt fiskbestånd.

Hänt inom programmet

17 rekommendationer ska bevara den svenska laxstammen

Det finns ett behov av moderna rekommendationer för hur urval och parning av avelsfisk och hantering av yngel bör ske för att optimera den genetiska variationen och för att värna om den biologiska mångfalden. I en ny rapport presenteras 17 rekommendationer för ett strategiskt avelsarbete.

12 feb 2024 - Vattenkraft


Nytt faktaunderlag om odlad fisk

Nu redovisas en sammanställning av resultaten från de senaste tio årens forskning om kompensationsodlad fisk.

29 apr 2021 - Vattenkraft


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Madelene Danielzon Larsson
08-677 27 71

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrevet från Vattenkraftens kompensationsodling och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.

Uppdragsgivare

Vattenfall
Fortum
Sydkraft Hydropower
Statkraft Sverige
Skellefteå Kraft

Fler resurser