Svenskt vattenkraftcentrum, SVC bildades 2005 och är från 2018 ett kompetenscentrum. Genom forskning och utveckling av teknik, system, metoder och frågor kring vattenkraft och dammar bidrar vi till ett förnybart energisystem. Läs om all pågående forskning under Vattenkraft respektive Turbiner och generatorer eller under Projekt.

Kompetenscentret tar fram ny kunskap för att vattenkraften ska tillgodose samhällets behov av balanskraft och förnybar elproduktion på ett säkert, effektivt och miljöanpassat sätt. Satsningen gör att såväl samhälle som vattenkraftindustrin får ny teknisk och akademisk kompetens för framtida underhåll, ombyggnad och förnyelse av vattenkraften. Frågor som är kopplade till vattenkraftdammar och gruvdammar ingår också.

Sedan 2018 drivs vi som ett kompetenscentrum bildat av Energimyndigheten, Energiforsk och Svenska Kraftnät tillsammans med Luleå tekniska universitet, KTH, Chalmers tekniska högskola och Uppsala universitet. Luleå tekniska universitet är värdhögskola och Energiforsk är ansvarig för kompetenscentret vars nuvarande period pågår till och med 2022.

Hänt inom programmet

Hundratals intresserade av SVC:s nya webbinariesatsning

Att det finns ett stort intresse för forskning och utveckling av teknik, system och metoder för vattenkraft och dammar syns tydligt i antalet deltagare på SVC:s nya serie med lunchwebbinarium.

19 sep 2023 - Vattenkraft


Senaste vattenkraftforskningen i Svenskt vattenkraftcentrums syntesrapport

En ny metod som kan motverka dammhaverier, snabbare upptäckt av inre erosion och läckage och utveckling av generatorer med lång livslängd – det är bara några av de resultat som framkommit inom Svenskt vattenkraftcentrum sedan 2018. Läs mer i syntesrapporten.

19 apr 2023 - Vattenkraft


Ny webbinariesatsning från Svenskt vattenkraftcentrum

Svenskt vattenkraftcentrum inleder en ny webbinariesatsning. Forskningsresultat ska presenteras kortfattat den sista fredagen varje månad under resten av året.

13 apr 2023 - Vattenkraft


Katja Åström ny programansvarig för vattenkraft på Energiforsk

Katja Åström har börjat som programansvarig för vattenkraft på Energiforsk. Hon ansvarar bland annat för programmet Betongtekniskt program vattenkraft och arbetar även med Svenskt vattenkraftcentrum, SVC. Tidigare har Katja Åström arbetat för konsultföretaget Sigholm och hon har även en bakgrund på Energimyndigheten.

23 nov 2022


Svensk vattenkraftforskning på internationell konferens i Cambridge

Resultat från två svenska forskningsprojekt, varav ett projekt från Svenskt vattenkraftcentrum, har presenterats på den internationella konferensen OpenFOAM Workshop.

22 sep 2022 - Vattenkraft


Delta på SVC:s Forskarskola i höst

Ta möjligheten att utbilda dig inom områden som är kopplade till SVC:s verksamhet under årets Forskarskola.

7 jun 2022 - Vattenkraft


Breddad kunskap om vattenkraft

Varje år genomför svenskt Vattenkraftcentrum olika kurser i form av en forskarskola. Till kurserna är både doktorander och företag välkomna. Målet är att sprida kunskap om vattenkraft och skapa förutsättningar för ett givande samarbete mellan akademi och industri.

7 dec 2021


Klimatförändringar påverkar Kanadas vattenkraft

På Vattenkraftens forskningsdagar i oktober fick vi veta mycket om hur kanadensiska Hydro-Québec arbetar för att förbereda sig på hur vattenkraft ska genereras under påverkan av klimatförändringar.

2 nov 2021


Aktuella teman på Vattenkraftens FoU-dagar

Hur påverkar klimatförändringarna vattenkraften? Vad är lärdomarna från Klimatförändringarnas konsekvenser för Energisystemet? Och vad är nytt i de olika projekten inom Svenskt vattenkraftcentrum?

20 sep 2021 - Vattenkraft


Fyll på dina vattenkraftkunskaper

Under en vecka i oktober har du som pluggar eller jobbar med vattenkraft möjlighet att lära dig mer om grunderna och de senaste nyheterna inom rotordynamik och geoteknik. Det är forskare inom Svenskt vattenkraftscentrum på Luleå tekniska universitet som leder en digital forskarskola.

16 sep 2021 - Vattenkraft


Ny SVC-doktorand i Luleå

Det här är Jelle Kranenbarg som är ny doktorand på Luleå tekniska universitet inom området flödesmekanik och vattenkraft. Projektet han jobbar i ingår i Svenskt vattenkraftcentrum och heter Instabilities at deep part load and speed no load conditions in axial turbines.

31 mar 2021 - Vattenkraft


Nytt koncept för injekteringsridåer i dammar

Tätning av berget genom injektering under dammar är en vanlig åtgärd för att minska bergmassans genomsläpplighet och läckage. Utformningen av så kallade injekteringsridåer har sedan metoden började användas på 1800-talet i huvudsak baserats på erfarenhet.

19 feb 2021 - Vattenkraft


Nya resultat om hydraulisk modellering

Svenskt vattenkraftcentrums doktorand Shicheng Li, KTH är nu redo att försvara sitt projekt Two-phase flow modeling: Evaluations and simulations for safer spillway discharge. Du som är intresserad har möjlighet att vara med!

18 feb 2021 - Vattenkraft


Fördjupad kunskap inom vattenkraft

Nu är det dags för årets forskarskola i Svenskt vattenkraftcentrums regi. I år handlar det om grundläggande förståelse för generatorer och om betongdammars fysiska och mekaniska beteende.

29 sep 2020 - Vattenkraft


Forskningsdagar 6-7 oktober

Var med och ta del av och integrera kring nya forskningsresultat från Svenskt vattenkraftcentrum. Vi berättar också om andra satsningar och projekt i vattenkraftbranschen och ger dig möjligheten att diskutera FoU-frågor.

25 sep 2020 - Vattenkraft


Vind- och solel kräver bättre vattenkraftsmodeller

Norden måste kunna utöka mängden förnybar el från vind och sol utan försämrad frekvensstabilitet i elnätet. Just nu pågår forskning om hur man kan ta fram syntetisk svängmassa exempelvis med hjälp av batterier.

16 apr 2020 - Vattenkraft


Disputerar i strömningslära

Svenskt vattenkraftcentrums doktorand Arash Soltani Dehkarqani har utvecklat experimentella och numeriska metoder för att mäta och bedöma hur Kaplanturbiner påverkas av förändrade driftförhållanden.

14 jan 2020 - Vattenkraft


Nu startar SVCs forskarskola igen!

De första kurserna hålls på Luleå Tekniska Universitet i början av december. Missa inte att informera dina studenter och kollegor om möjligheten att få en introduktion till hydraulisk design och tribologi.

21 nov 2019


Fint pris för konferenspaper om islaster

Grattis säger vi till Svenskt vattenkraftcentrums doktorand Rikard Hellgren, som i somras fick ta emot ICOLDs Young engineer award för sitt väl framförda konferenspaper om islaster.

28 okt 2019


Vattenkraftens FoU-dagar

Framtidens potentiella effektbrist i Sverige och vattenkraftens möjligheter att motverka den är temat för dagarna som är fyllda med intressanta forskningsprojekt och erfarenheter från den vattenkraftforskning som pågår i SVC just nu.

16 apr 2019


Bergsprickors hållfasthet

Nu är det dags för en av doktoranderna i Svenskt vattenkraftcentrum att lägga fram sin licavhandling på KTH. Det är Francisco Rios Bayona som tar licentiatexamen genom ett projekt om beräkning av bergsprickors skjuvhållfasthet.

8 apr 2019


Grattis till licentiatexamen Ingrid

Nyligen hölls ett licseminarium på Luleå tekniska universitet då Ingrid da Silva försvarade sitt doktorandarbete som handlar om hur stora hydrauliska gradienter som kan tillåtas I olika typer av moränmaterial för att säkerställa dammsäkerheten.

8 apr 2019


Licentiatseminarium om fyllningsdammar

Den 29 mars presenterar Ingrid Silva sin licentiatuppsats Suffusion of Glacial Till Dam Cores – An Experimental Investigation på Luleå tekniska universitet, LTU.

8 mar 2019


Svenskt vattenkraftcentrum i korthet

Svenskt vattenkraftcentrum, SVC har fokus på forskning och utbildning inom vattenkraft och gruvdammar. Nu finns en populärvetenskaplig sammanställning av forskningen och de olika projekten som ingår i centret mellan 2013 och 2017 att ladda ner utan kostnad!

19 dec 2017


Nya medel till forskning i Svenskt vattenkraftcentrum

Energimyndigheten stödjer det ombildade Svenskt Vattenkraftcentrum, SVC med 27,9 miljoner kronor. Syftet är att utveckla vattenkraftsproduktionen och dess flexibilitet i kraftsystemet.

23 nov 2017


Välkommen till en disputation inom elektromekanik

Den 19 maj 2017 disputerar Weijia Yang, på avdelningen för elektricitetslära vid Uppsala universitet med avhandlingen Hydropower plants and power systems: Dynamic processes and control for stable and efficient operation.

18 apr 2017


Licentiatseminarium inom vattenbyggnadshydraulik

Den 20 mars presenterar Pengua Teng sin licentiatuppsats CFD Modelling of Two-Phase Flows at Spillways Aerators på KTH.

13 mar 2017 - Vattenkraft


Systemsyn och framåtblick

Svenskt Vattenkraftcentrum, SVC samlar utbildning och forskning inom vattenkraft och gruvdammar och till nytta för industrin, samhället och högskolan. I år har en oberoende utvärdering av programmets tredje programperiod gjorts som visar att programmet på ett mycket bra sätt bygger broar mellan akademi och industri. Utvärderingen rekommenderar en fortsättning av programmet och pekar på att det bör göras tydligt hur man i praktiken ska arbeta med systemorienterade frågor.

13 dec 2016 - Vattenkraft


Doktor på erosion i vattenkraftsdammar

I dag disputerar Farzad Ferdos som har forskat på så kallad inre erosion vilket kan leda till brott i dammar och innebära stora konsekvenser för samhället både ekonomiskt och socialt.

4 nov 2016 - Vattenkraft


Ny doktor i jord- och bergmekanik

Den 25 oktober disputerade Svenskt vattenkraftcentrums Johan Spross på KTH med avhandlingen Toward a reliability framework for the observational method.

26 okt 2016 - Vattenkraft


Sannolikhetsbaserad dammsäkerhet

Marie Westberg Wilde har genom sin forskning visat hur sannolikhetsbaserad analys kan användas för att utvärdera betongdammars stabilitet. Hon har också kunnat påvisa att metoden passar väl in i den systematiska riskhanteringsprocessen.

12 okt 2016 - Vattenkraft


Doktor på frost i betong

Forskaren, Martin Rosenqvist vars arbete finansieras av Betongtekniskt program vattenkraft och Svenskt vattenkraftcentrum, försvarade i går sin avhandling om frostangrepp på betong på Lunds tekniska högskola.

11 okt 2016 - Vattenkraft


Drift och underhåll av turbiner

Välkommen på en tredagars kurs om drift och underhåll av vattenkraftturbiner i Oslo den 25 till den 27 oktober. Kursen arrangeras av Energi Norge och vänder sig till personer som planerar och ansvarar för teknisk drift och underhåll av vattenkraftturbiner.

6 okt 2016 - Vattenkraft


Doktorand försvarar sin uppsats

Forskaren Robin Andersson, vars arbete finansieras av Svenskt vattenkraftcentrum, presenterar i dag sin licentiatuppsats i strömningslära på Luleå tekniska universitet.

22 sep 2016 - Vattenkraft


Next SVC research school in December

Don't miss out on a chance to take part in the seventh SVC research school. This year, the courses will be held at Luleå University of Technology in December.

20 sep 2016 - Vattenkraft


Konsulter som forskar viktigt för SVC

På Europas största teknikkonsultbolag Sweco växer antalet anställda med forskningsbakgrund. Det är bra, tycker Petter Stenström, chef för Vattenkraft och dammar som intervjuas här!

5 jul 2016 - Vattenkraft


Kunden vet vad som är viktigt

Att beställa, restaurera eller uppgradera ett vattenkraftsaggregat kräver noggrann planering. Men hur resonerar leverantören? På Voith Hydro i Västerås betonas bland annat kundspecifikationens betydelse för ett lyckat resultat.

5 jul 2016 - Vattenkraft


Linn letar nya reglerstrategier

Frekvenskvaliteten har under många år kontinuerligt försämrats i det nordiska elsystemet. Förändrade marknadsvillkor och en ökad andel vindkraft gör att det finns behov av nya reglerstrategier. Linn Saarinen driver ett doktorandprojekt som ska visa hur dessa strategier ska se ut.

5 jul 2016 - Vattenkraft


Ökad förståelse om inre erosion hos dammar

Inre erosion är ett begrepp som omfattar all oönskad materialtransport genom en damm, och som i sin allvarligaste form kan leda till dammbrott. Forskaren Hans Rönnqvist har analyserat den komplexa processen och resultatet visar att det finns flera faktorer bakom inre erosion som tidigare inte uppmärksammats.

1 apr 2016 - Vattenkraft


Visa fler nyheter

Programansvarig

Emma Hagner
08-677 27 53

Uppdragsgivare

Andritz Hydro
Boliden
Fortum Generation
Holmen Energi
Jämtkraft
Karlstads Energi
LKAB
Mälarenergi
Norconsult
Rainpower
Skellefteå Kraft
Sollefteåforsens
Statkraft Sverige
Sweco Energuide
Sweco Infrastructure
Tekniska verken i Linköping
Uniper
Vattenfall R&D
Vattenfall Vattenkraft
Voith Hydro
WSP Sverige
Zinkgruvan
ÅF Industry