Program

Systemkonsekvenser av miljöåtgärder i vattenkraften

Vattenkraftens förmåga att möta en varierande efterfrågan på el i det svenska energisystemet är idag utmanat av flera omvärldsfaktorer. Omställningen av energisystemet fokuserar allt mer på vindkraft och behovet av el förväntas öka kraftigt inom transport- och industrisektorn. För att hantera den framtida elbalansen måste vattenkraftens reglerande funktion sannolikt förändras mot en mer flexibel elanvändning.

Med utgångspunkt i omställningen av energisystemet är det övergripande målet med förstudien ”Lill-Håven” att analysera och så långt som möjligt kvantifiera elsystemkonsekvenserna av miljöanpassningsåtgärder för vattenkraften. Förstudien ska också bidra med kunskap om vattenkraftens roll och värde i dagens och framtidens energisystem. Även de ekonomiska och miljömässiga systemkonsekvenserna av att ersätta vattenkraften med andra tillgängliga variationshanteringsalternativ ska undersökas.  

Arbetet omfattar kvalitativa och i viss utsträckning kvantitativa analyser av: 

  • Det framtida behovet av planerbar produktion och reglerförmåga i olika scenarier.  
  • Vilka alternativa tekniker och åtgärdsstrategier som finns tillgängliga i energisystemet för leverans av motsvarande systemnyttor som vattenkraften levererar idag (vi exkluderar dock elsystemets stödtjänster). 
  • Synergier och konflikter mellan olika hållbarhetskonsekvenser av de identifierade alternativen med fokus på miljökonsekvenser. 
Carolina Holmberg
08-677 27 11