Program

Risk- och tillförlitlighetsanalys

Elavbrott kostar samhället en hel del, digitala verktyg slås ut, maskiner inom industrin kan ta skada, bensinpumpar slutar fungera. Påverkan på företag och människor är snabb om elkraften fallerar. I det här programmet tar vi fram nya modeller och beslutsprocesser för risk- och tillförlitlighetsanalyser av elnät för att öka elnätens tillförlitlighet.

Elförsörjning är ett av de viktigaste infrastruktursystemen i vårt samhälle samtidigt som elöverföring i sig blir allt mer komplex. Detta beror bland annat på ökade andelar intermittent elproduktion, ökat effektbehov till följd av omställningar av elintensiva verksamheter och fordonsflottan, nya EU-direktiv samt förändrad elanvändning. Ett åldrande elnät och kapacitetsbrist är också faktorer som kommer att spela en allt större roll och som behöver införlivas i risk- och tillförlitlighetsanalysen.

Dagens utveckling med allt fler sammankopplade system och integrerad digital utrustning i elsystemet gör samhället sårbart på nya sätt, vilket gör att fortsatt kunskap- och kompetensutveckling inom området risk- och tillförlitlighetsanalys är nödvändig. Att använda sig av risk- och tillförlitlighetsanalyser är en möjlighet att rikta investeringarna till de mest kritiska åtgärderna i elnäten för att kunna driva och utveckla det framtida elnätet på ett hållbart sätt.

Energimarknadsinspektionen vidareutvecklar sina kvalitetskrav vilket ställer högre krav på kompetens inom risk- och tillförlitlighetsanalys inom elnätföretagen. Utvecklingen internationellt pekar också på att tillförlitlighetsanalyser kommer att användas för att planera investeringar i större utsträckning i framtiden. Det är en trend som också kommer att gälla i Sverige.

Hänt inom programmet

Rekommendationer för hantering av övertoner från sol- och vindkraft

För att nyanslutningen av sol- och vindkraft inte ska försämra elkvaliteten betonar en ny rapport behovet av korrekt tillämpning av metoder för att studera och följa upp övertoner. Mer forskning behövs, särskilt kring emissioner från solomriktare och vindkraftverk för att förbättra tillförlitligheten vid beräkning av övertonsnivåerna.

10 jun 2024 - Elnät


"Det behövs kontinuerliga mätningar av övertoner i låg- och mellanspänningsnät"

Det behövs därför mer kontinuerliga mätningar av övertoner i låg- och mellanspänningsnät för att bättre kunna kartlägga nivåer och följa trender – det är en av rekommendationerna i en ny Energiforskrapport.

29 jan 2024 - Elnät


Ny studie visar: Så tillförlitliga är mikronäten

”Det som gör den här studien unik är vi genomförde fallstudien på ett verkligt mikronät och metoden går att använda redan idag”, säger Ying He som utvecklat en ny metod för att utvärdera tillförlitligheten på mikronät.

4 sep 2023 - Elnät


Framtidsspaningen: Så klarar vi elektrifieringsboomen

"Det största hotet är att ekvationen elproduktion och elkonsumtion inte går ihop. Enbart ett tillförlitligt och robust elnät räcker inte, det krävs mer elproduktion, fler marknadsbaserade lösningar och samverkan för att klara elektrifieringen" säger Lowina Lundström från SVK.

7 jul 2023 - Elnät


Hur påverkas industrier av variationer i elkvaliteten?

Genom mer intermittent elproduktion i energimixen ökar variationerna i spänning och frekvens. När kvaliteten på el skiftar, får många företag och då främst industrier, problem med produktionen. Det största problemet är korta spänningsdippar, där en längd på ca 50 – 400 ms kan leda till att industriers produktion måste stå stilla i en dag upp till någon vecka, med stora ekonomiska förluster som följd.

4 maj 2022


Jordfelsbrytare påverkas inte av solceller och elbilsladdare

Det har funnits en oro om att funktionaliteten hos jordfelsbrytare skulle påverkas i samband med installationer av solceller och elbilsladdare. Forskare i Skellefteå har nu kartlagt likström och högre frekvenser av växelström i lågspänningsnät och kommit fram till att det inte finns några uppenbara risker för att jordfelsbrytare slutar att fungera på grund av installationer av solceller och elbilsladdare.

1 feb 2022


Mikronät kan spela en viktig roll i energiomställningen

Små lokala elnät som baseras på lokala energikällor som sol och vind blir allt vanligare. Ying He, som arbetar med strategisk utveckling på Vattenfall R&D, startar nu upp ett nytt projekt som handlar om hur man kan analysera tillförlitligheten i ett mikronät.

9 nov 2021


Tre dagars tillämpad utbildning för planeringsingenjörer

Hur ska man på bästa sätt utveckla framtida elnätsstrukturer på ett kostnadseffektivt sätt? Under hösten håller vi en tillämpad utbildning för planeringsingenjörer på elnätbolag med inriktning på de praktiska analyser som förekommer inom elnät.

20 apr 2021 - Elnät


Ett robust elnät

Den snabba utvecklingen med allt fler sammankopplade energisystem och digital utrustning som integreras i elnätet gör att samhället blir sårbart på nya sätt. Därför behövs mer kunskap om nya modeller och beslutsprocesser för elnätet som bidrar till ett mer robust, säkert och kostnadseffektivt elnätsystem.

10 mar 2021 - Elnät


Missa inte webbinariet om modellering av övertoner

Välkommen till ett webbinarium där du och ditt företag får lära er mer om hur kraftsystemet och de olika komponenter som hör till bör modelleras i studier av övertoner.

2 jul 2020 - Elnät


Kurs om tillförlitlighet och risk

I september håller vi en tillämpad utbildning för planeringsingenjörer på elnätbolag med inriktning på de praktiska analyser som förekommer inom elnät.

15 maj 2019


Modeller för att analysera risk

Kraftsystemet förändras bland annat genom en övergång till förnyelsebara energikällor och att man ersätter luftledningar med markkablar. Det påverkar risken för överspänningar och spridning av övertoner vilket kan leda till fler avbrott och stora konsekvenser för såväl kunder som nätbolag.

12 feb 2019


Användbart för att möta affärsrisker

Det är viktigt att förbereda sig på förändringar i omvärlden – varierande energipriser, skatter, styrmedel, tekniska förändringar och frågor om nät och distribution. Att förvalta företagets tillgångarpå ett bra sätt innebär en bättre kontroll och leder till stora ekonomiska besparingar.

19 jun 2018


Blir svängningar i elnätet värre i framtiden?

–Övergången till ett hållbart energisystem kommer att påverka vårt kraftsystem på olika sätt. Det handlar både om tillfälliga och mer kontinuerliga svängningar i elnätet som kan minska livslängden och i värsta fall skada apparater, säger Susanne Olausson Energiforsk.

24 apr 2018


Projekt leder kurs i tillförlitlighetsanalys

Snart hålls en tillämpad utbildning med inriktning på de praktiska analyser som förekommer inom elnät. Kursen riktar sig till personer med ingenjörskompetens eller jämförlig arbetslivserfarenhet.

20 nov 2017


Ny utlysning om riskanalys i elnät

Nu öppnar en utlysning av medel för nya projekt i programmet Risk- och tillförlitlighetsanalys som tar fram nya modeller och beslutsprocesser för riskanalys av distributionsnät för el.

29 jun 2016 - Sol och vind


Undvik obalans i elnätet vid anslutning av solpaneler

I Sverige installeras många solpaneler oftast på enfas och det kan bli problematisk för landsbygdsnät, något som Energiforsks rapport Obalans från enfasanslutna solpaneler lyfter fram. Problemet undviks genom att variera faser vid installation av solpaneler.

19 jan 2016


Visa fler nyheter

Ansvarig

Susanne Stjernfeldt
08-677 ​27 51

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrev från Risk- och tillförlitlighetsanalys och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.

Kommande events

Uppdragsgivare

Svenska kraftnät
Ellevio AB
Vattenfall Eldistribution
Göteborg Energi
Elinorr
Jämtkraft Elnät
Öresundskraft
Skellefteå Kraft
Umeå Energi
Kraftringen Nät
Jönköping Energi Nät
PiteEnergi Elnät
Karlstads El och Stadsnät
Karlskoga Elnät
Elinorr ekonomisk förening;
Bergs Tingslags Elektriska
Blåsjön Nät
Dala Energi Elnät
Elektra Nät
Gävle Energi
Hamra Besparingsskog
Hofors Elverk
Härjeåns Nät
Härnösand Elnät
Ljusdal Elnät
Malungs Elnät
Sandviken Energi Nät
Sundsvall Elnät
Söderhamn Elnät
Åsele Elnät
Årsunda Kraft & Belysningsförening
Övik Energi Nät
Installatörsföretagen

Adjungerade:
Energimarknadsinspektionen
Elsäkerhetsverket

Programbeskrivning 2021-2025

Här kan du läsa den aktuella programbeskrivningen där finns mer information om programmet.

Kontakta Susanne Stjernfeldt för att gå med i programmet!