2024-01-29

"Det behövs kontinuerliga mätningar av övertoner i låg- och mellanspänningsnät"

Nuvarande nivåer av övertoner är låga i lågspänningsnätet, men nya anslutningar till nätet kan leda till att nivåerna kommer att överskrida gränsvärdena inom kort – detta kan leda till flera problem för både branschen och kunder. Det behövs därför mer kontinuerliga mätningar av övertoner i låg- och mellanspänningsnät för att bättre kunna kartlägga nivåer och följa trender.

– Mellanspänningsnätet spelar en mycket större roll för övertonsnivåerna i lågspänningsnätet än vad vi hade förväntat, då nivåerna av i lågspänningsnät bestäms till stor del av hur de sprids genom mellanspänningsnätet. Det är mycket viktig information vid anslutning av större anläggningar som solcellsanläggningar, laddningsinstallationer, och batterilager, till mellanspänningsnätet, säger Math Bollen, projektledare och författare till rapporten Övertoner i lågspänningsnät.

Övertoner utgörs av spänning och ström med annan frekvens än grundtonen, 50 Hz. Övertoner i elnät är ett bekymmer som skulle kunna förkorta livslängden för transformatorer och kondensatorer, eller ökade förluster i kablar, till exempel.

– Övertonsproblematiken orsakas av att allt fler nya anslutningar, från till exempel elbilsladdare och solelsproduktion kopplas till elnätet – och problematiken kommer att öka. Vi ser därför ett behov av mer forskning för att kunna hantera situationen, säger Susanne Stjernfeldt som är ansvarig för Energiforskprogrammet Risk- och tillförlitlighet inom vilket projektet Övertoner i lågspänningsnät bedrivits. 

En viktig observation i rapporten var att nuvarande nivåer av övertoner är låga i lågspänningsnätet, vilket är positivt eftersom höga nivåer kan leda till utrustning hos kunder eller i nätet som inte längre funkar som den ska. Resultaten i rapporten visar dock att framförallt fordonsladdning kan leda till att nivåerna av övertoner kommer att överskrida gränsvärdena inom en snar framtid, och då är konsekvenserna mer okända och är svåra att förutse.

I rapporten formuleras följande rekommendationer:

  • Det behövs mer kontinuerliga mätningar av övertoner i låg- och mellanspänningsnät för att bättre kunna kartlägga nivåer och följa trender. Det behövs även en sammanställning av historiskt data för att kunna identifiera tidigare trender.
  • Det behövs ytterligare studier för att kartlägga emission och spridning av övertoner, mellantoner och supratoner (en typ av störning) från fordonsladdning. Det gäller anslutningar av mindre anläggningar till lågspänningsnätet men också anslutningar till högspänningsnätet.
  • Det behövs en seriös forskningssatsning för att komma till lämpliga modeller för impedans av apparater och anläggningar anslutna till lågspänningsnätet.
  • Det behövs en seriös forskningssatsning på konsekvenser av höga övertonsnivåer för apparater anslutna till lågspänningsnät.
  • Forskning om emission och spridning av supratoner ska fortsätta.

Läs hela rapporten här.

Vill du veta mer om programmet, eller bli medlem? Kontakta Susanne Stjernfeldt.

Fler resultat inom samma område

Inom programmet har även rapporten för projektet High Voltage Equipment Reliability Data publicerats. 

Under projektets gång analyserades ett stort antal avbrott orsakade av fel på högspänningskomponenter registrerade av Svenska kraftnät och mer än hundra elbolag i Sverige under 2014–2021. Dataunderlaget från individuella nätföretag har också studerats. Tillförlitlighetsdata på nationell nivå och för Vattenfall eldistribution och Eon energidistribution har tagits fram och presenterats i rapporten som kan användas som ett branschgemensamt datastöd för risk- och tillförlitlighetsanalys för ökad kvalitet i risk- och tillförlitlighetsanalyser.

Ta del av rapporten här.

Nyheter