2020-02-13

Nya resultat kan förbättra laxsmoltens överlevnad

Nu kommer positiva resultat från ett projekt i Vattenkraftens miljöforskningsprogram som visar hur låglutande galler leder unga laxar mot säkrare passage förbi vattenkraftturbiner.

Lax, ål och andra fiskarter passerar ett vattenkraftverk genom kraftverkets turbiner, spillvägar eller speciella fiskvägar när de vandrar nedströms. Forskningsresultat visar nu att låglutande galler som installeras uppströms vattenkraftverk har en stor potential att underlätta för utvandrande laxsmolt. Det är viktigt eftersom fiskarna riskerar att skadas om de passerar genom kraftverkens turbiner eller utsätts för predation, det vill säga äts upp av djur högre upp i näringskedjan.

Effektiv avledning
Studien, som har genomförts av forskare på Karlstads universitet, presenterar de första resultaten av hur effektiv avledningseffekten är för laxsmolt. Försöken har gjorts med låglutande galler med olika spaltvidd som har testats i laboratoriemiljö. För en typ av galler innebar båda spaltvidderna att 73 procent av nedströmsvandrande laxsmolt hade förmågan att ta sig mot intilliggande flyktöppningar.

–Resultaten är mycket positiva och visar att effekten är oberoende av spaltvidden. Galler med 30 millimeters spaltvidd fungerar lika bra som de med 15 millimeters mellanrum, och är dessutom bättre ur ett skötsel- och produktionsperspektiv, säger Birgitta Adell på Fortum som också är ordförande för Vattenkraftens miljöforskningsprogram.

Forskarna har också gjort hydrauliska mätningar och försök med drivgods. Tre olika typer av drivgods har testats – boklöv, tallkottar och plastpåsar – för att undersöka driftegenskaperna för de två olika spaltvidderna i gallret.

Skräp i gallren
Det fastnade mer drivgods på gallren med 15 millimeters spaltvidd, plastpåsar undantaget, minst boklöv på 30 millimeters och nästan inga tallkottar på galler med 30 millimeters spaltvidd. Försöken med boklöv gav en tydlig fallförlust med de smalare gallren, medan fallförlusten var marginell för gallren med en spaltvidd på 30 millimeter. En större spaltvidd är även positivt för driften av kraftverket.

Resultaten från studien visar att låglutande galler har en fysisk och en beteendemässigt avledande funktion. Det här var en begränsad studie och resultaten ska inte övertolkas, men de visar en utvecklingspotential, i synnerhet om tekniken införs vid stora kraftverk.

Läs hela rapporten Låglutande galler och betydelsen av spaltvidd för laxsmoltpassage.

Se också masteruppsatsen Låglutande galler och betydelsen av spaltvidd för passageeffektivitet och beteende hos nedströmsvandrande Europeisk ål. 

För frågor kontakta gärna
Olle Calles, Karlstad Universitet: olle.calles@kau.se tel 070 – 177 11 44
David Aldven, Vattenfall R&D: david.aldven@vattenfall.com tel 070 – 376 28 59

 

Nyheter