2019-05-13

Nytt verktyg för energivärdering av byggnader

Det har länge saknats praktiska verktyg som bygg- och fastighetsbranschen kan använda för att analysera miljö- och klimatprestanda. Nu har ett nytt verktyg kallat Tidstegen tagits fram. Om beräkningsresultaten från Tidstegen ingår i beslutsunderlaget vid energilösningar minskas utsläppen ur ett systemperspektiv.

Byggnaders energianvändning påverkar inte bara byggnadens klimatprestanda utan har också effekter på energisystemet. I omställningen till ett mer hållbart energisystem är det därför viktigt att välja klimatmässigt fördelaktiga energilösningar och renoveringsstrategier. I ett projekt inom forskningsprogrammet FutureHeat har ett verktyg utvecklats för att beräkna hur en förändring i byggnadens energianvändning påverkar utsläpp av växthusgaser, med hänsyn till energisystemet.

Verktyget fungerar som ett hjälpmedel för klimatmässigt mer välgrundade beslut vid renovering och nybyggnation av fastigheter. Bygg- och fastighetsbranschen kan bland annat använda verktyget för att enklare se konsekvenser av olika val och i ett tidigt skede planera energilösningar ur ett klimatperspektiv. Verktyget kan även användas av energiföretag för klimatbedömning av exempelvis olika investeringar i fjärrvärmenäten.

Arbetet har utförts av Ambjörn Lätt tillsammans med kollegorna Jenny Gode, Anders Sidvall, Nils Boberg, Johanna Nilsson och Ragnhild Berglund vid IVL Svenska Miljöinstitutet. Läs mer i rapporten Klimatbedömning av energilösningar i byggnader. 

Nyheter