2024-03-08

Pressmeddelande: EU:s reform av elmarknaden kan bli dyr för statskassan

Anders Kofoed-Wiuff, senior forskare på EA Energy Analyses, författare till rapporten Contracts for Difference (CFD) in the Swedish Electricity Market.

EU-kommissionen vill stödja ny elproduktion och skydda konsumenter mot för höga elpriser med hjälp av marginalkontrakt, CFD, men förslaget kan innebära stora kostnader för ett lands statskassa. Det visar en analys från energikonsultföretaget EA Energy Analyses. Reformförslaget öppnar både för teknikneutralt stöd och stöd till ett utvalt kraftslag.

– EU:s reform av elmarknaden kan minska risken att elkonsumenter drabbas av väldigt höga elpriser, och samtidigt vara avgörande för att investeringar i fossilfri elproduktion faktiskt förverkligas. Men hur subventionerna utformas blir mycket viktigt, de kan innebära stora kostnader för statskassan, säger Anders Kofoed-Wiuff, senior forskare på energikonsultföretaget EA Energy Analyses.

EU-kommissionen lämnade 2023 ett förslag som delvis reformerar elmarknaden, genom att föreslå hur så kallade marginalkontrakt för fossilfri elproduktion ska kunna utformas. Energikonsultföretaget EA Energy Analyses har på uppdrag av Energiforsk analyserat hur marginalkontrakt kan påverka elmarknaden.

Syftet med marginalkontrakt är att med hjälp av prisgarantier skapa incitament för investeringar i ny eller utbyggd fossilfri elproduktion och att minska risken att elkonsumenter utsätts för väldigt höga elpriser.

– Prisgarantier innebär att staten tar över en del av investerarnas risk. Hur gränsen för garantierna sätts kombinerat med avtalslängden styr hur stor kostnaden blir för staten. Historien har visat att det kan vara väldigt svårt att förutspå elpriset, därför skapar marginalkontrakt en stor osäkerhet för hur statskassan påverkas, säger Mats Nilsson, docent i miljöekonomi vid Södertörns Högskola.

EU-kommissionen föreslår att medlemsländerna själva ska kunna välja om marginalkontrakt ska stödja flera kraftslag, eller bara stödja ett utvalt.

– Om ett kraftslag behöver extra stöd, eller om fokus inte ligger på kostnadsminimering, kan stöd av ett enskilt kraftslag vara motiverat. Men det kan vara relevant att införa ett tak för stödets storlek, eftersom det annars riskerar att bli dyrt. Dessutom är det önskvärt med marginalkontrakt som inte snedvrider marknaden, säger Anders Kofoed-Wiuff.

Marginalkontrakt kan enligt EU-förslaget riktas mot specifika regioner eller platser, som ett elprisområde eller vid större industrietableringar.

– Marginalkontrakt som riktas mot utvalda områden kan skapa bättre balans mellan utbud och efterfrågan, vilket minskar risken för stora prisskillnader inom ett land, säger Mats Nilsson.

Fakta EU:s förslag för marginalkontrakt

Marginalkontrakt kallas också contracts for differences, CFD. EU-kommissionen lämnade 2023 ett förslag som delvis reformerar elmarknaden, genom att föreslå hur marginalkontrakt ska kunna utformas. Det slutgiltiga förslaget beslutades den 14 december 2023 i förhandlingar mellan EU-kommissionen, EU-parlamentet och EU:s ministerråd och innebär bland annat att:

  • Nya produktionsanläggningar av fossilfri el ska kunna garanteras en lägsta ersättning för elen de producerar. Syftet är att minska risken av att investera i ny elproduktion.
  • Det ska också vara möjligt att införa en övre gräns som innebär att om elpriserna överstiger det ska elproducenterna betala tillbaka den delen till staten.
  • Det är frivilligt för medlemsländerna att teckna marginalkontrakt med elproducenter.
  • Marginalkontrakten får användas för att möjliggöra investeringar i nya produktionsanläggningar, alternativt för att livstidsförlänga eller kraftigt utöka befintliga anläggningar.
  • Marginalkontrakten får bara tecknas för vindkraft, kärnkraft, solenergi, vattenkraft utan dammar och geotermisk energi.
  • Medlemsländerna kan välja att antingen erbjuda marginalkontrakt mot ett enskilt kraftslag eller låta det vara teknikneutralt och omfatta alla fossilfria kraftslag.

Marginalkontrakt har historiskt använts för att stödja mer än hälften av den havsbaserade vindkraften globalt och bland annat kärnkraftsutbyggnad i Storbritannien.

EU-parlamentet ska votera om förslaget under mars 2024 och förväntas formellt godkännas av parlamentet och ministerrådet samma månad.

Om rapporten

Rapporten Contracts for Difference (CFD) in the Swedish Electricity Market har tagits fram inom ramen för Energiforsks Framtidens elmarknadsdesign, FemD. Rapporten kan laddas ner här.

För mer information

Anders Kofoed-Wiuff, senior forskare på energikonsultföretaget EA Energy Analyses
+45 60 39 17 03
akw@eaea.dk

Mats Nilsson, projektledare för rapporten och docent i miljöekonomi vid Södertörns Högskola
073-848 43 99
mats.a.nilsson@sh.se

Daniel Hirsch, kommunikationsansvarig Energiforsk
0708-96 90 09
daniel.hirsch@energiforsk.se

Nyheter