2021-03-24

Anpassa energisystemet till klimatförändringarna

–Klimatförändringarna är redan här och påverkar energisektorn. Sverige står inför mycket stora investeringar för att ställa om energisystemet. Morgondagens energisystem måste även fungera i ett förändrat klimat och det är därför viktigt att dessa frågor behandlas tillsammans. Det görs inte i tillräcklig utsträckning idag, säger Erik Kjellström, professor i klimatologi på SMHI med anledning av forskningsprojektet ”Klimatförändringars konsekvenser för energisystemet”.

Forskningen, som initierats av Energiforsk, har pågått i två år för att fördjupa kunskapen om klimatförändringarnas påverkan på det svenska energisystemet. Forskarna har också undersökt vilka åtgärder som krävs för att minska de negativa effekterna av klimatförändringarna. Någon liknande heltäckande studie har inte gjorts sedan 2007. Tack vare bättre klimatmodeller och fler klimatsimuleringar kan forskarna idag göra fördjupade analyser och tydligare beskriva vad som är robusta indikatorer på klimatförändringarna och vad som är mer osäkert. I projektet har det ingått forskare och analytiker från SMHI, Chalmers, IVL, Profu och Energiforsk.

–Studien visar att fram till år 2040 är konsekvenserna på det svenska energisystemet hanterbara, men det förutsätter att man tar höjd för klimatförändringar i sina investeringar, säger Jenny Gode, forskare vid Profu och huvudprojektledare.

En sektor som i hög grad påverkas av klimatförändringarna är fjärrvärme, eftersom vintrarna blir mildare och säsongen blir kortare. Därigenom minskar också kraftvärmepotentialen, som är central för den lokala elproduktionen.

–Minskad efterfrågan på fjärrvärme i ett varmare klimat har energibolagen inte rådighet över, men de behöver vara medvetna om ändrade förutsättningar när de planerar för nya investeringar. Det kan också handla om att bredda marknaden med fjärrkyla, eftersom efterfrågan på kyla sannolikt kommer att öka, säger Jenny Gode.

I projektet har forskare och experter undersökt påverkan på vattenkraft, vindkraft, kärnkraft, bioenergi, fjärrvärme, fjärrkyla och elnät. Kärnkraften är robust mot klimatföränd­ringar och driftförutsättningarna bedöms bara påverkas marginellt. Kring vattenkraft och vindkraft finns betydande osäkerheter och där har Energiforsk redan startat ett par fördjupningsprojekt för att få mer kunskap hur klimatets förändringar påverkar tillrinningen av vatten och variationen i det framtida vindklimatet.

Elnäten är känsliga för extrema väderhändelser som till exempel kraftiga stormar eller kraftig åska, men det är oklart hur frekvensen av och intensiteten i sådana händelser kommer att förändras. Även när det gäller den framtida tillgången på bioenergi finns osäkerhet hur klimatförändringarna påverkar.

–Det finns ett fortsatt stort forskningsbehov där vi behöver mer och detaljerade beräkningar kring samtliga områden i energisystemet. Vi skulle också behöva undersöka vad klimatförändringarna får för påverkan på energisystemet som helhet, säger Erik Kjellström.

Mer information

Stefan Montin Programansvarig energisystem och marknad på Energiforsk, tel. 08-677 ​27 59
Jenny Gode Senior konsult på Profu, tel. 0730 - 78 97 66
Erik Kjellström Professor i klimatologi på SMHI, tel. 011-495 85 01

Rapporter från projektet publiceras här! 

Nyheter