Program

El från nya anläggningar

Tidigare rapporter om kostnader för elproduktion har varit mycket efterfrågade i energibranschen och refererats flitigt i den politiska debatten. Nu ska vi ta reda på de aktuella kostnaderna för el från olika kraftslag, och den här gången ska också systemtjänster värderas.

Teknikveckling och nya energislag innebär stora prisförändringar som kräver nya beräkningar. Det behövs aktuella siffror både för energibranschen och för samhället i stort. Genom att beräkna Levelized Cost of Energy, LCOE får man fram ett genomsnittspris per kilowattimme så att det går att jämföra olika energiinvesteringar på ett rättvist sätt. 

Nytt i det här projektet är att det ska värdera systemkostnader som de olika typerna av investeringar medför och vilka systemtjänster som behöver tillföras kraftsystemet. Beräkningarna kommer att kompletteras med analysunderlag för att bedöma andra värden som inte återspeglas i priset per kilowattimme. Det finns exempelvis stora värden i att leverera el av en viss kvalitet på en viss geografisk plats vid en viss tidpunkt.

Hänt inom programmet

Systemtjänster ingår i kostnaden för el

Energiforsk drar nu igång ett projekt för att ta reda på de aktuella kostnaderna för olika kraftslag som underlag för kommande investeringar. Den här gången ska också systemtjänster värderas.

13 nov 2019


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Åsa Elmqvist
08-677 27 61

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrev från El från nya anläggningar och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.