Projekt

Hållbar vattenkraft i framtidens energisystem

Det här projektet kommer att analysera hur och i vilken utsträckning vattenkraften kan tillgodose framtida behov och efterfrågan under förändrade produktionsförutsättningar. Arbetet kommer att resultera i teknikrekommendationer och åtgärdsstrategier för att säkerställa elförsörjningen och balansen i elsystemet samt en hållbarhetskonsekvensanalys över effekter av förändringar inom vattenkraften för elsystemet som helhet.

Vattenkraften har många uppgifter i det svenska och nordiska elsystemet. Förutom att vattenkraften står för omkring hälften av Sveriges elproduktion så utgör den en snabb effektreserv, används för frekvenshållning samt reglering av oplanerade förändringar i produktion och förbrukning av el. Vattenkraften har därför en central funktion idag som reglerkraft för vårt elsystem.

Men vattenkraftens roll i elsystemet är på väg att förändras. Ökade miljökrav i kombination med ökad andel vindkraft och en kraftigt ökad efterfrågan på el innebär nya förutsättningar för vattenkraften. Dessa nya förutsättningar ger upphov till målkonflikter, där krav på moderna miljövillkor måste avvägas mot en ökad efterfrågan på produktion och reglerbidrag till systemet. Till detta kommer att klimatförändringar påverkar vattenflödet i våra älvar och vattendrag vilket påverkar produktions- och reglerförmågan.

Det övergripande målet för projektet är därför att fördjupa kunskapen om hur vattenkraften kan fortsätta att användas som en effektiv och hållbar resurs även i det framtida elsystemet.

Programansvarig

Stefan Montin
08-677 ​27 59

Forskargrupp

Profu

  • Ebba Löfblad
  • Jenny Gode
  • Thomas Unger
  • Johan Holm

Chalmers

  • Lisa Göransson
  • Doktorand

KTH

  • Mikael Amelin
  • Post doc

IVL Svenska Miljöinstitutet

  • Mikael Malmaeus
  • Erik Lindblom