Program

Konkurrensen om den svenska skogsråvaran

Mycket talar för att både nationell och internationell efterfrågan på skogsråvaror från den svenska skogen kommer att öka i framtiden. I detta forskningsprojekt genomförs en sektorsövergripande analys av hur efterfrågan på den svenska skogsresursen kan komma att utvecklas och hur förutsättningarna ser ut för att möta efterfrågan.

Råvaror från skogen har en nyckelroll i omställningen av Sverige till ett koldioxidneutralt samhälle. De kan bland annat användas till tillverkning av massa, papper, sågade trävaror, biobränslen och olika industriella insatsråvaror. Allt fler industrier ser också bioråvaror som ett viktigt substitut för att kunna fasa ut fossila råvaror och bränslen.

I takt med att efterfrågan växer och användningsområden för skogens olika råvaror ökar, så ökar även konkurrensen med andra viktiga målsättningar som bevarandet av naturskog och biologisk mångfald, skogen som rekreation och skogen som kolsänka. Hittills har det varit svårt att få en överblick över hur efterfrågan på råvaror från skogen kan komma att förändras och vilka potentiella målkonflikter som kan uppstå. Detta projekt samlar ledande experter och den senaste kunskapen inom området för att ta fram en samlad analys och ge ett helhetsperspektiv.

Vilka långsiktiga förutsättningar finns till exempel för energisektorn, transportsektorn, kemiindustrin att nyttja den svenska skogsråvaran och restprodukter från skogsindustrin?  Detta är frågor som tas upp i projektet med fokus på den potentiella utvecklingen till år 2030 och 2045.

Ansvarig

Stefan Montin
08-677 ​27 59

Kommande events

Ladda ner