Projekt

2030-pusslet – så når vi transportmålet

Projektet ”2030-pusslet – så når vi transportmålet” fokuserar på hur Sverige kan nå transportsektorns klimatmål. Syftet är att lägga fram en handlingsplan för hur Sverige kan uppfylla 2030-målet utifrån ett systemperspektiv.

Transportsektorns klimatmål antogs med bred majoritet i riksdagen 2017 och innebär att utsläppen från inrikes transporter, förutom inrikesflyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Det är en del av Sveriges klimatmål och klimatpolitiska ramverk, där det långsiktiga målet är att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast år 2045, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

Projektet ska visa var luckorna finns för att klara 2030-målet och även det övergripande målet för 2045. Analysunderlag ska tas fram för en dialogplattform, som leds av 2030-sekretariatet, där berörda aktörer samlas.

Programmet ska:

  • tydligt beskriva vad som krävs för att transportsektorn ska kunna uppfylla 2030-målet utifrån fattade beslut varje år, med hjälp av modellanalyser
  • beskriva effekter av olika styrmedel samt rekommendera justeringar till beslutade styrmedel för målen 2030 respektive 2045
  • illustrera sektorsövergripande effekter för olika delar av transportsektorn
  • uppdatera en handlingsplan som möter bristerna i beslutad politik med konkreta åtgärdsförslag
  • kanalisera näringslivets synpunkter in i den politiska processen
  • lyfta fram prioriterade mål, baserade på behovsanalysen

Ansvarig

Sara Hugestam
08-677 27 62

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrev från 2030-pusslet - Så når vi transportmålet och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.

Deltagande organisationer

Uppdragsgivare
AB Volvo
Karlstad energi
Kraftringen Nät
Neste
Preem
Skellefteå kraft AB
Svebio
Södra
Transportföretagen TF Sverige

Utförare
2030-sekretariatet
Profu
Chalmers tekniska högskola