Projekt

2030-pusslet – så når vi transportmålet

Projektet ”2030-pusslet – så når vi transportmålet” fokuserar på hur Sverige kan nå transportsektorns klimatmål. Syftet är att lägga fram en handlingsplan för hur Sverige kan uppfylla 2030-målet utifrån ett systemperspektiv.

Transportsektorns klimatmål antogs med bred majoritet i riksdagen 2017 och innebär att utsläppen från inrikes transporter, förutom inrikesflyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Det är en del av Sveriges klimatmål och klimatpolitiska ramverk, där det långsiktiga målet är att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast år 2045, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

Projektet ska visa var luckorna finns för att klara 2030-målet och även det övergripande målet för 2045. Analysunderlag ska tas fram för en dialogplattform, som leds av 2030-sekretariatet, där berörda aktörer samlas.

Energimyndigheten delfinansierar projektet och det görs i samarbete med 2030-sekretariatet, Profu och Chalmers industriteknik. I projektet används TIMES NORDIC energianalysmodell där kvalificerade modellanalyser används för att beskriva vad som krävs för att transportsektorn ska kunna uppfylla klimatmålen för 2030. Modelleringen tar hänsyn till bland annat styrmedel som påverkar transportsektorn, förändringar vad gäller transporteffektivitet, bränslebyten, elektrifiering, fordonstekniken med mera.

Projektet ska:

  • tydligt beskriva vad som krävs för att transportsektorn ska kunna uppfylla 2030-målet utifrån fattade beslut varje år, med hjälp av modellanalyser
  • beskriva effekter av olika styrmedel samt rekommendera justeringar till beslutade styrmedel för målen 2030 respektive 2045
  • illustrera sektorsövergripande effekter för olika delar av transportsektorn
  • uppdatera en handlingsplan som möter bristerna i beslutad politik med konkreta åtgärdsförslag
  • kanalisera näringslivets synpunkter in i den politiska processen
  • lyfta fram prioriterade mål, baserade på behovsanalysen

Hänt inom programmet

Effekttariffer viktigt verktyg när fordonsflottan elektrifieras

Ju fler fordon som blir eldrivna, desto större blir risken för fel i lokalnäten. En lösning kan bli att införa effekttariffer för att styra när bilarna laddas. Men förbrukningsprofilerna kan se väldigt olika ut i olika lokalnät, enligt slutrapporten Ett elsystem för elfordon.

18 mar 2024


Elektrifieringens roll i transportsektorns omställning diskuteras på eComExpo

Energiforskprojekten "Ett elsystem för elfordon" och "2030-pusslet" kommer att vara värd för två rundabordssamtal på eComExpo med fokus på elektrifieringens betydelse för transportsektorns omställning.

20 sep 2023 - Energisystem


Svårt nå 2030-målet med sänkt reduktionsplikt

Med sänkt reduktionsplikt blir det svårt att nå 2030-målet, att till 2030 minska transportsektorns klimatpåverkan med 70 procent jämfört med 2010. Det kommer 2030-sekretariatet fram till i den senaste versionen av rapporten ”Gör inte om, gör rätt!”

14 nov 2022


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Sara Hugestam
08-677 27 62

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrev från 2030-pusslet - Så når vi transportmålet och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.

Deltagande organisationer

Uppdragsgivare
AB Volvo
Karlstad energi
Kraftringen Nät
Neste
Preem
Skellefteå kraft AB
Svebio
Södra
Transportföretagen TF Sverige

Utförare
2030-sekretariatet
Profu
Chalmers Industriteknik