Ämnesområde

Värme och kyla

Vår forskning och utveckling handlar om anläggningarna för bränslebaserad el- och värmeproduktion som bidrar till ett flexibelt, miljöanpassat och kostnadseffektivt energisystem. Det handlar också om fjärrvärme som är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige och som tar tillvara resurser som annars går förlorade.

När el produceras bildas värme som i kraftvärmeverk förs över till fjärrvärme. Kraftvärme och är en viktig del i produktionen av förnybar el eftersom den oftast produceras av biobränsle eller vid energiåtervinning ur avfall. Det här forskningsområdet innehåller också skogsindustriell energi där vi bland annat utvecklar fossilfria processer som ersättning för olja och kol och nyttiggör överskottsenergi från massa- och pappersindustrin.

Målet med all den här forskningen är att öka kunskap och kompetens om värmens, kylans och kraftvärmens roll i klimatarbetet och för ett hållbart samhälle – till exempel genom att bana väg för affärsmässiga lösningar och framtida teknik.Hänt inom området

Stort intresse för gröna kolatomer – så var första webbinariet inom nya klustret

Hur stor betydelse har kolinfångning för att vi ska kunna nå netto noll målen till 2050? Vad är fördelarna med grön metanol som fartygsbränsle? Och vilka synergieffekter kan uppstå genom samarbete över industrigränser?

16 maj 2023 - Värme och kyla


Kunden i fokus i nya Futureheatprojekt

Kunders vilja att bidra till energisystemets effektivitet skulle kunna skynda på energiomställningen. ”Det finns både ekonomiska och miljömässiga fördelar för kunder att engagera sig i sin energianvändning, och det märks ett stort engagemang för det just nu”.

15 maj 2023 - Värme och kyla


Fyra energi- och fastighetsbolag som hittat sätt att använda energi mer effektivt

Att sänka temperaturen i ett fjärrvärmenät innebär att rest- och spillvärmekällor kan nyttjas mer effektivt, andra energikällor får stöttning eller kan ersättas, och det bidrar långsiktigt till utvecklingen av ett mer effektivt och hållbart energisystem.

8 maj 2023 - Värme och kyla


Så spår fjärrvärmeföretagen om framtidens elmarknad

En fjärdedel av svenska fjärrvärmeföretag planerar för flexibilitetsåtgärder och att investera i CCS, vätgas och batterier. Det är två trender från en enkät som ett Futureheatprojekt har skickat ut.

12 apr 2023 - Värme och kyla


Ny teknik kan öka livslängden hos betongkulvertar: "Dessutom sparar vi 60 miljoner kronor per kilometer"

Öresundskraft har testat att installera en ny typ av skyddsteknik, katodiskt skydd med påtryckt ström, på en teststräcka i Helsingborg för att motverka framtida korrosionsangrepp.

31 mar 2023 - Värme och kyla


Nyhetsarkiv