Program

Bio-CCS i fjärrvärmesektorn

I det här projektet tar vi tillsammans med forskare och fjärrvärmeföretag fram kunskap om hur fjärrvärmesektorn kan bidra med negativa koldioxidutsläpp. Vi visar vad fjärrvärmeföretagen själva kan göra och vad som krävs av andra aktörer för att realisera möjligheterna med bio-CCS.

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Därefter ska vi uppnå negativa emissioner. Avskiljning och lagring av koldioxid med biogent ursprung, så kallad bio-CCS, kommer sannolikt att krävas för att Sverige ska nå de nationella klimatmålen. Fjärrvärmeföretagen har goda möjligheter att bidra till negativa utsläpp eftersom närmare hälften av de biogena koldioxidutsläppen i Sverige kommer från el- och fjärrvärmeproduktion .

Projektet ska utveckla en färdplan som visar hur fjärrvärmesektorn med hjälp av bio-CCS kan  bidra till att Sverige uppnår nettonollutsläpp av växthusgaser senast år 2045. Färdplanen ska ge konkret vägledning för hur fjärrvärmeföretag kan implementera bio-CCS och visa hur bio-CCS från och med 2030 kan drivas på affärsmässiga grunder. 

Färdplanen ska också visa hur fjärrvärmesektorn och andra sektorer kan samverka för att minska kostnader och investeringsrisker kring infrastruktur för transport och lagring av koldioxid.

Stefan Montin
08-677 ​27 59