Program

Dammsäkerhet

Utvecklingsprogrammet bidrar med kunskap i det strategiska arbetet med dammsäkerhet och är till nytta för den svenska vattenkraftproduktionens långsiktiga utveckling.

Programmet har under tjugo år drivits i samverkan mellan dammägare och Svenska kraftnät. Syftet är att främja dammsäkerhetsutvecklingen genom relevanta och angelägna utvecklingsprojekt, och genom kunskaps- och kompetensutveckling inom dammsäkerhetsområdet. Målet är att möjliggöra för vattenkraftföretagen att behålla och vidareutveckla en uthålligt hög nivå på dammsäkerhet. Programmet ska också långsiktigt stödja kraftindustrins dammsäkerhetspolicy och ge stöd åt fortsatt utveckling av branschens riktlinjer, RIDAS. 

Hänt inom programmet

Förvaltning av stenmurverksdammar

Stenmurverksdammar är ganska vanligt förekommande i Sverige, men det finns relativt lite kunskap om hur de är uppbyggda. Det kan därför vara svårt att bedöma dammarnas säkerhet.

21 feb 2022


Ny rapport ger stöd för riskhantering vid dammar

Det har länge saknats en vägledning som visar på vilka risker allmänheten kan utsättas för vid dammar. En ny rapport har tagit fram ett stöd för dammägare så att det ska bli lättare att bedöma risker och prioritera säkerhetsåtgärder.

18 feb 2022


Deformationer och portryck i experimentell fyllningsdamm

Vid Vattenfalls laboratorium i Älvkarleby har utvecklingen av deformationer och portryck vid dämningsupptagning och under drift med magasinet vid dämningsgräns undersökts.

5 jul 2021 - Vattenkraft


Automatisering ger effektivare tillståndsbedömning av dammar

Resultat från en ny pilotstudie visar att utveckling av automatisering för övervakning av dammars tillstånd kan förenkla och förbättra dammsäkerheten.

1 jul 2021 - Vattenkraft


Hur ska svåra situationer hanteras i reglerade vattendrag?

Med avstamp i en metodhandbok för vattenhantering har sju dammägare i Ångermanälven testat metodens arbetssätt och nått goda resultat.

21 jun 2021 - Vattenkraft


Växter som kan skada dammar

Det saknas i dag riktlinjer för hur vegetation på fyllningsdammar ska bedömas och hanteras. Vegetationen kan påverka dammsäkerheten eftersom möjligheten att inspektera dammen försämras och det är svårt att upptäcka skador i god tid.

7 apr 2021 - Vattenkraft


Ökad dammsäkerhet med optiska fibrer

Nu finns det resultat från en studie av hur optiska fibrer kan användas för att mäta läckage och rörelse i dammanläggningar genom att utvärdera egenskaper och följa förändringar i dammens material.

11 mar 2021


Varning med talat meddelande

Ett nytt varningssystem har testats vid Statkrafts vattenkraftanläggning i Harrsele i Västerbotten. Det är ett system som både kan sända varningssignaler och ett talat klartextmeddelande.

11 mar 2021 - Vattenkraft


Ny metodik underlättar för dammägare

Ju högre dammsäkerhetsklass en damm har desto högre är kraven på säkerhetsmarginal mot dammhaveri. En ny metodik ger dammägaren bättre verktyg för att fastställa ett anpassat dimensionerande flöde för en dammanläggning.

29 jan 2021 - Vattenkraft


Ny kunskap om nederbördsmängder

Dammanläggningar med små tillrinningsområden, till exempel gruvdammar, behöver kunskap om hur nederbörd fördelas över dygnet. Genom observationer av nederbördsmängder över dygnet, har nya intressanta data kommit fram.

28 dec 2020 - Vattenkraft


Ny metod kan öka säkerheten ytterligare

Optiska fibrer används för att upptäcka läckage och rörelser i fyllningsdammar. Ny forskning i Energiforsks dammsäkerhetsprogram visar fibrerna även kan användas för att mäta seismiska gånghastigheter. Dessa beror av dammens egenskaper och genom jämförande mätningar kan förändringar upptäckas.

8 dec 2020 - Vattenkraft


Mognadsmatriser för att utvärdera dammsäkerhetsprogram

Energiforsk har under flera år varit med i ett utvecklingsprojekt med fokus på mognadsmatriser som används för att utvärdera och bedöma hur väl ett dammsäkerhetsprogram fungerar.

23 nov 2020 - Vattenkraft


Fokus på energisystem och friluftsliv

Vi välkomnar Carolina Holmberg till Energiforsk! Carolina är faktiskt en återvändare – efter examen sommarjobbade hon hos oss och har under de senaste åren, som konsult på Sweco, haft en aktiv roll inom Energiforsks program för dammsäkerhet.

12 nov 2020


Bättre beredskap för skogsbränder

Skogsstyrelsen uppskattar att 230 kvadratkilometer skog brann i Sverige sommaren 2018. Nu finns en ny rapport med erfarenheter från dammar i Hälsingland som kan användas i det fortsatta säkerhetsarbetet.

1 nov 2019


Seminarium om dammätning

I mitten av februari genomför vi ett seminarium om dammätning för att diskutera hur mätningar kan användas som stöd för ett effektivt underhåll. Syftet är också att förbättra förståelsen för dammkonstruktionernas beteenden och för bedömningen av dammsäkerheten.

17 jan 2018


Visa fler nyheter

Ansvarig

Andreas Larsson
08-677 27 60

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrev från Energiforsks program inom betong, dammsäkerhet och berg och få de senaste resultaten och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.

Uppdragsgivare

Borås Energi och Miljö AB
Fortum Sverige AB
Holmen Energi AB
Jämtkraft AB
Jönköping Energi AB
Karlstad Energi AB
Mälarenergi Vattenkraft AB
Skellefteå kraft AB
Sollefteåforsens AB
Statkraft Sverige AB
Sydkraft Hydropower AB
Tekniska verken i Linköping AB
Tranås Energi AB
Vattenfall Vattenkraft AB (inkl. VIAB)
Vattenfall Vattenkraft AB (Umeå kommun)