2021-04-07

Växter som kan skada dammar

Det saknas i dag riktlinjer för hur vegetation på fyllningsdammar ska bedömas och hanteras. Vegetationen kan påverka dammsäkerheten eftersom möjligheten att inspektera dammen försämras och det är svårt att upptäcka skador i god tid.

Den här frågan tas på stort allvar internationellt. Det skiljer sig mellan olika länder, men generellt är alla överens om att träd och buskar inte ska växa på eller i nära fyllningsdammar. De flesta länderna har riktlinjer som bara tillåter välklippt gräs på dammarna.

I Sverige gör dammägare och konsulter på olika sätt, och ofta behandlas vegetation på dammar som en ren underhållsfråga. Men nu redovisas en studie då träd, stubbar och rötter togs bort på en fyllningsdamm i södra Sverige. Såväl grävning som fräsning användes för att ta bort stubbar och rötter, samtidigt som de olika metoderna studerades.

Underlag för svenska riktlinjer

Resultatet är ett underlag i form av rekommendationer som ska kunna användas för att ta fram svenska riktlinjer. Rekommendationerna baserat på internationella riktlinjer, egna erfarenheter och på diskussioner under en workshop som genomfördes tillsammans med dammägare och konsulter i november 2020.

Läs mer i rapporten från programmet Dammsäkerhet Vegetation på fyllningsdammar

 

Nyheter