2019-06-04

Innovativa lösningar i elnätet

Energiforsk har fått i uppdrag att sammanställa exempel på innovativa digitala lösningar som testas eller används i det svenska elsystemet. Det är Forum för smarta elnät som står bakom projektet och som publicerar de olika exemplen löpande.

Det finns många spännande pilotprojekt som demonstrerar möjligheter och nyttor med smarta elnät i Sverige. Forum för smarta elnät bygger därför upp en exempelsamling på webben med fördjupningar i teknik och lösningar som för närvarande testas i elsystemet eller som redan är i drift.

Tanken med att sammanställa och beskriva de olika lösningarna är att exempelvis nätägare, fastighetsägare, konsult eller teknikutvecklare ska kunna ta del av erfarenheter, resultat och idéer som bidrar till ökad flexibilitet, stabilitet och säkerhet och en större andel förnybar elproduktion.

Det är Lennart Kjellman på Energiforsk som leder projektet som ska ge en bild av hur Sverige som tekniknation står sig i elnätsbranschen.

– Vi är duktiga på elnätsteknik i Sverige, och har goda förutsättningar för att testa innovativa idéer i elnätet. Med de högt uppsatta mål för energisystemet som finns, så är det viktigt att hitta olika vägar mot ett mer effektivt använt och robust elnät, säger Lennart Kjellman.

Exempel på smarta elnät i Sverige

Projekten delas in under rubriker som sammanfaller med de teknikområden som Forum för smarta elnät använder sig av och som bygger på de kategorier som International Energy Agency, IEA har tagit fram. Kategorin cybersäkerhet har lagts till av forumet och de övriga åtta kategorierna är integrering av förnybar produktion, teknik för förbättrad överföring, teknik för förbättrad distribution, övervakning och styrning av elnät, avancerad mätinfrastruktur, kundsystem för efterfrågeflexibilitet och energieffektivisering, lagring och laddning av elfordon och integrering av informations- och kommunikationsteknik.

Läs mer om de olika exemplen på Forum för smarta elnät

Nyheter