2021-10-13

Nytt om att integrera sol och vind

I Sverige och i övriga världen har man frågat sig vad den totala kostnaden är för att integrera sol och vindkraft i elsystemet. Syftet är förstås att nå en samhällsekonomisk och hållbar elförsörjning som tar hänsyn till alla konsekvenser av olika försörjningsalternativ, inte bara vad en viss anläggning kostar.

I en ny rapport från forskningsprogrammet Vindforsk diskuteras integrationskostnaden för vindkraft, det vill säga storleken på de övriga kostnader som tillkommer i ett kraftsystem när mängden kraft från vind och sol ökar. Men frågan är betydligt mer komplicerad än att man enbart kan ange en generell kostnad i form av ett visst antal öre per kilowattimme.

–Mitt syfte har varit att beskriva utmaningarna med att uppskatta de totala kostnaderna för att dimensionera ett elsystem och att specifikt studera de idéer som finns för hur man skulle kunna uppskatta en integrationskostnad, säger Lennart Söder, professor i elektriska energisystem på KTH som ansvarar för studien.

I rapporten beskriver Lennart Söder hur man kan uppskatta systemkostnaden, det vill säga de totala kostnaderna för ett specifikt elsystem. Det behövs elproduktion och elnät, men även rimliga marginaler och utrustning som gör att man kan hålla en ständig systembalans mellan produktion och konsumtion.

Därefter kan integrationskostnaden uppskattas för exempelvis elvärme, elbilar, vindkraft eller solkraft. Det handlar om att man förutom själva anläggningen behöver mer utrustning för att hela elsystemet ska fungera. Det är en utmaning att definiera den kostnaden och hur den ska allokeras till en specifik teknologi. 

Rapporten, som heter System and Integration Costs in Wind and Solar Energy innehåller också numeriska exempel som inte bara visa kvalitativa utan också kvantitativa resultat för kostnader vid olika antaganden om systemuppbyggnad.

Resultaten visar att värdefaktorn, det vill säga skillnaden mellan ett kraftverks genomsnittliga intäkt och det genomsnittliga elpriset, och integrationskostnaden kan variera med mer än en faktor tio beroende på olika antaganden om systemuppbyggnad. Det är en mycket större variation än för olika antaganden om kostnaden för själva produktionsanläggningarna.

Webbinarium då det här diskuteras

Den 11 november hålls webbinariet Att dimensionera ett elsystem som ska bidra till diskussionen om de totala kostnaderna för att dimensionera ett elsystem och de idéer som finns för hur integrationskostnader kan uppskattas. 

Nyheter