2023-01-19

Rekommendationer och lösningar för att underlätta digitaliseringen av elnäten

I en ny syntesrapport redovisas olika rekommendationer och lösningar för att underlätta förverkligandet av ett mer flexibelt energisystem. Flera av projekten analyserar och utvärderar de möjligheter som digitalisering och ny teknik kan bidra med inom elnätsområdet.

– Behovet av el kommer att öka otroligt mycket framöver, och elektrifieringen och digitaliseringen påverkar så gott som alla delar i samhället. Ett mer effektivt sätt att använda el kommer att vara nyckeln för att lyckas, säger Kristina Nilsson som är programordförande i Elnätens hållbara digitalisering och teknikutveckling.

Syntesrapporten ger en populärvetenskaplig beskrivning av alla resultat från forskningsprojekt som har genomförts inom programmet Elnätens digitalise­ring och IT-säkerhet under de senaste åren. Flera av projekten analyserar och utvärderar de möjligheter som digitalisering och ny teknik kan bidra med inom elnätsområdet. 

– Programmet har pågått under fyra år, och under den tiden har vi sett hur branschen har förändrats i snabb takt. Kraven på att möta behoven av förändring och utveckling har bara ökat. Därför är det viktigt att vi har genomtänkt forskning på området, säger Kristina Nilsson som är programordförande i Elnätens digitalisering och IT-säkerhet.

– Det finns ett stort behov av kunskap om nya tekniska lösningar för att vi ska kunna hantera de nya utmaningarna i elnäten. Programmet Elnätens digitalisering och IT-säkerhet har varit en av våra mest populära programsatsningar, berättar Susanne Stjernfeldt som är ansvarig för programmet. Över 35 energibolag har deltagit i den här satsningen och ett 15-tal forskare har tagit fram nya aktuella resultat.

Projekten inom programmet spänner över en rad olika områden. Totalt är det är ett 20-tal projekt som har genomförts inom ett antal olika områden som till exempel:

Cybersäkerhet
Ett nätverk för cybersäkerhet pågår inom programmet. Kunskaperna om IT-säkerhet hos elnätsbolagen måste stärkas och ständigt utvecklas för att nya former av hot ska kunna åtgärdas på bästa sätt. Inom nätverket kan företagen utbyta information om incidenter och lösningar.

Hållbarhet
För att uppnå målen för Agenda 2030 är hållbarhetsarbetet viktigt. Ett projekt har därför undersökt hur programmet kan arbetar ännu mer effektivt kring hållbarhetsfrågor.

Integrerade system och teknikutveckling av distributionsnätet
Flera projekt har fokuserat på att ta fram underlag till samverkan för integrerade system och teknikutveckling av distributionsnätet. Lösningar på problem och utmaningar redovisas i rapporten.

Flexibilitet
Ökad elektrifiering och en ändrad produktionsmix medför nya utmaningar för elnätsföretagen. Ett projekt har undersökt metoder och principer som kan användas för att utvärdera flexibilitet på ett effektivt och transparent sätt.

Efterfrågeflexibilitet är en av pusselbitarna för att möta de utmaningar som förnyelsebara och därmed intermittenta energikällor ställer på det framtida elnätet. Men dagens nätbolag har inte tillräcklig insyn om hur den flexibilitet som finns tillgänglig kan realiseras. I ett av projekten redovisas en övergripande beskrivning av lösningar tillsammans med de krav som ställs på datakommunikation och nätstyrning. Risker kopplade till IT, ekonomi, samt extern och intern ansvars- och rollfördelning har identifierats, tillsammans med de utmaningar som finns i samband med implementering.

Ny etapp av programmet igång: Elnätens hållbara digitalisering och teknikutveckling
Nu är det nya programmet Elnätens hållbara digitalisering och teknikutveckling redan igång.

Med det nya namnet på programmet vill vi ytterligare peka på vikten på att få med hållbarhetsaspekten i teknikutvecklingen och att utnyttja digitaliseringen för elnätens nya utmaningar såväl som för att effektivisera vår befintliga verksamhet, säger Kristina Nilsson.

Ny utlysning

– I takt med att klimatpåverkan måste minskas, finns ett stort behov av att utveckla elsystemet i riktning mot nya metoder för produktion och överföring. Vi efterlyser nu nya och intressanta projektidéer, så ta gärna del av vår utlysning som pågår till den 30 juni 2026, avslutar Susanne Stjernfeldt.

 

Till utlysning

Till syntesrapport

 

 

 

 

Nyheter