2022-11-01

Projektet som tar helhetsgreppet om leveranssäkerhet

Vilken potential att bidra till ett leveranssäkert elsystem finns i fjärrvärmesektorn och hur kan potentialen realiseras? Ta del av delresultaten som från Futureheatprojektet som undersöker fjärrvärmeföretagens möjligheter och intresse att bidra med flexibilitetsåtgärder och stödtjänster.

– Det unika med vår studie tycker jag är att vi strävar mot ett helhetsgrepp och beaktar olika aspekter av begreppet leveranssäkerhet där vi inkluderar elenergibalans, eleffektbalans och elsystemstabilitet. Dessutom väger vi in aspekter från både tillförselsidan och användarsidan i fjärrvärmesektorn, säger Thomas Unger på Profu, projektledare för Fjärrvärmesektorns bidrag till ett leveranssäkert elsystem

Fjärrvärmesystemet kan bidra till leveranssäkerhet bland annat genom värmelagring, flexibel elanvändning, och planerbar produktionseffekt; tre saker som är av stor vikt på en framtida elmarknad med en större andel förnybara energikällor. Givet denna utveckling blir behovet av planerbar produktionseffekt och flexibel elanvändning allt viktigare. 

Delresultat inom projektet – vilja för flexibilitet och stödtjänster finns 

Ett av uppdragen inom projektet var att skicka ut en enkät för att utreda vilket bidrag den svenska fjärrvärmesektorn kan ge på dagens och morgondagens elmarknad med avseende på leveranssäkerhet. Nu går det att ta del av två delresultat från projektet här.

Resultaten från enkäten visade bland annat att en fjärdedel av svenska fjärrvärmeföretag planerar för flexibilitetsåtgärder och att investera i CCS, vätgas och batterier.

Av svaren i enkäten går det också utläsa att fjärrvärmeaktörerna uttrycker att det är en komplicerad fråga; de känner sig osäkra på vad som gäller för deras anläggning och ifall de både tekniskt och organisatoriskt är redo för att gå in på en eller flera stödtjänstmarknader. En tolkning av resultatet som framgår i ett av delresultaten, är att svenska kraftvärmeföretag upplever svårigheter att bidra med stödtjänster trots att de vill.

Nyheter