2022-09-30

Vattenkraftbolagen hjälper 15 000 ålar ut på sin långa vandring

Deltagarna i programmet Krafttag ål träffades den 26 september vid sjön Glan i Östergötland för att medverka när ålar fångas in för transport förbi vattenkraftverk i Motala ström. Det totala målet för programmet är att hjälpa 15 000 ålar varje år.

– Det är en konkret åtgärd som hjälper ålen här och nu, vilket känns viktigt eftersom det är en akut hotad art, säger Erik Sparrevik från Vattenfall, som är ett av de medverkande företagen i programmet.

Målet inom programmet Krafttag ål är att varje år hjälpa 15 000 blankålar förbi vattenkraftverken i de prioriterade vattendrag som programmet arbetar med. Ett av vattendragen är Motala ström där yrkesfiskare anlitas för att fånga ål i sjön Glan.

– Jag tror vi kommer lyckas att nå årets mål om 2 800 ålar i Glan, säger Jakob Bergengren, Tekniska verken i Linköping. Hittills har 773 ålar fångats i Glan och transporterats till där de fritt kan fortsätta sin vandring. När det är regn och rusk under hösten brukar det bli en ökning i antal ål som vill vandra ut i havet, fortsätter Jakob.

Yrkesfiskaren Johan Axelsson fångar in ål på sjön Glan. Ålen släpps sedan ut nedströms vattenkraftverken i Motala ström. Foto: Bertil Wahlund.

Fångst av utvandringsredo blankål och transport förbi vattenkraftverk är en åtgärd som vattenkraftföretag bedrivit under många år. En annan åtgärd är att sätta ut ålyngel på västkusten, där ålen kan växa upp. Åtgärderna sker i samlad form i programmet Krafttag ål.

Medverkande bolag är Holmen Energi, Fortum, Sydkraft Hydropower, Statkraft, Tekniska verken i Linköping och Vattenfall. Tillsammans finansierar de åtgärderna i programmet med 4,5 miljoner kronor. Arbetet leds av en styrgrupp där även Havs- och vattenmyndigheten finns representerad. Energiforsk är sammanhållande för programmet. Utöver Krafttag ål, genomför bolagen också andra frivilliga eller villkorade åtgärder för att stötta ålbeståndet.

Ål förekommer i många sjöar och vattendrag i Sverige och inte minst längs kusterna. För att underlätta ålens vandring från insjö till hav, fångas ål i den sjö där den växte upp och transporteras sedan förbi vattenkraftverken i vattendraget ner mot havet där den släpps fri för att fortsätta på sin långa resa tillbaka mot Sargassohavet.

Läget för den europeiska ålen är kritiskt och välkänt, och det finns många orsaker till den negativa utvecklingen. En av dem är kraftverk och dammar som utgör hinder för ålens vandring. Den europeiska ålen utgörs av samma genetiska bestånd, vilket gör det både möjligt och effektivt att kraftsamla insatserna i de sjöar där det finns en förhållandevis stor mängd ål för att uppnå störst effekt.

Kontakt

Vill du veta mer, kontakta Erik Sparrevik, Vattenfall, eller Bertil Wahlund, Energiforsk.

Nyheter