2022-06-17

Sammanfattande lista: Det här hände inom SIS-projekten under 2021

Energiforsk har haft uppdrag från Energiföretagen Sverige och Svenska kraftnät att samordna energiföretagens intressen i standardiseringsverksamheten inom SIS. SIS är del av ISO och CEN som arbetar med att skapa internationella standarder. Engagemanget syftar till att främja Sveriges konkurrenskraft och ge en effektiv och hållbar samhällsutveckling.

Standardiseringsverksamheten består av 15 projekt indelat i 5 kategorier. För att ta del av mer ingående beskrivningar av de olika projektens arbete, finns nu en rapport att ladda ned. För dig som vill få en överblick av standardiseringsverksamhetens arbete under 2021, är alla projekt sammanfattade kort i den här artikeln. 

1. Bränsle och miljö

Framtagning av standarder för fasta biobränslen och för återvunna bränslen gick framåt under 2021 och i nuläget pågår främst revidering av befintliga standarder. Totalt publicerades 21 nya eller reviderade standarder under 2021.  

Vad gäller luftkvalitén kopplat till bränsle och miljö bevakades Air Quality (the European Committee for Standardization) under 2021. Standarder i enlighet med EU-lagstiftningen håller på att utvecklas för luftkvalitet, och under året har arbete inom grupperna WG 1 Dioxiner, WG 8 Hg, WG 9 (Quality Assurance), WG 46 Task Force Emissions och VGB:s emissionsgrupp bevakats. 

Dagens standarder för hållbarhetskriterier för bioenergi reviderades under 2021. Den primära målsättningen är att ta fram de hjälpmedel som olika beslutsfattare i byggprocessen behöver för att bedöma hållbarhetskriterier för bioenergi. Hittills har 5 standarder om hållbarhetskriterier för bioenergi publicerats och arbete pågår med nio standarder.  

2. Energianvändning

Även hjälpmedel för att bedöma hur byggnader bör utformas med effektiv energianvändning i fokus utvecklades under 2021. Hittills är drygt 270 standarder framtagna och arbete pågår med ytterligare ca 130 standarder som ska tas fram. 

Samarbetsprojekt mellan ISO och IEC och El- och Hybridfordon fortlöpte, och standardiseringsprojektet arbetade även internationellt gentemot ISO/TC 22, ”Electrically propelled road vehicles”.  

Under 2021 publicerades den svenska certifieringsordningen för asset management: SIS/TS 64:2021. Två nya förslag godkändes och arbete pågår med två nya dokument.  

Projektet “Effektiv energianvändning” följde arbetet med standardisering inom området energiledning och effektiv energianvändning, både på europeisk och internationell nivå.  

3. Fjärrvärme och värmemätning

Forskningsprojektet för att utvärdera åldringseffekterna på värmeledande pasta i dykrör genomfördes under 2021 och kommer att presenteras under 2022. Ett forskningsprojekt tillsammans med SMHI angående utvärdering av väderdata vid analys av förbrukningsmönster för termisk energi startades även upp under året. 

Arbete har pågått för att ge intressenter inom validering av mätvärden för termisk energi möjlighet att påverka beslut på europeisk nivå. Detta eftersom analys av mätdata blir allt vanligare och valideringsbehovet har ökat. 

En kommitté är även med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida standarder inom området förtillverkade fjärrvärme- och fjärrkylerör i Europa. 

4. Anläggningar

Förändringar av arbetsmiljöverkets regelskrivning för tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar medförde ett allomfattande merarbete. Eftersom både Tryckutrustnings-direktivet och den harmoniserade standardiseringen genomgick kraftiga revisioner berördes kommittéerna för 1) pannanläggningar och 2) processkärl. Detta har påverkat och försenat arbete med handböcker, vägledningar och anvisningar på området.  

Eftersom drivmedelsindustrin går över till mer förnybara bränslen, kan detta påverka utformningen av cisterner och dess utrustning och korrosionsskydd. Standardisering är nödvändig för att säkerställa att produkterna är långsiktigt hållbara och säkra, både gällande arbetsmiljö, miljö och brand, samt explosion. 

Kommittén för konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar är aktiv med att besvara remisser på standarder och deltar i internationellt utbyte inom ISO och CEN. Det förekommer även utbyte med kommittéerna inom närliggande områden för att säkra att inte saker hamnar mellan stolarna. 

5. Övrigt

Hydrometriska standardiseringsarbeten bevakades inom CEN och ISO under 2021. Energiforsk leder en arbetsgrupp inom CEN som genomför en internationell sammanställning av metoder och instrument för mätning av snöns totala vattenvolym i hela avrinningsområde. 

 

Läs mer om TK601

 

Nyheter