2021-02-25

Samlad bild av vattenkraften i ett förändrat klimat

Ett projekt som ska ta reda på hur klimatförändringarna påverkar den svenska vattenkraftens produktions- och reglerförmåga är nu i full gång!

Forskare på SMHI, KTH, Chalmers och Profu ska analysera hur förändrade förutsättningar för vattenkraften påverkar den långsiktiga utvecklingen av Sveriges elsystem och hur det ställer nya krav på vattenkraften. Målet är att undersöka hur vattenkraften kan fortsätta att vara en reglerande, säker och effektiv energiresurs också i ett förändrat klimat.

Ökningen av jordens medeltemperatur påverkar påverkar bland annat nederbördsmönster, snöförhållanden, avsmältning, isläggningen och avdunstning. Det inverkar på energisystemet som blir mer sårbart samtidigt som förutsättningarna förändras för olika energislag.

Vattenkraften särskilt utsatt

Klimatförändringarnas påverkan på vattenkraften anses bli särskilt märkbar eftersom de hydrologiska förutsättningarna förändras. Vattenkraftanläggningarna och vattenkraftens miljötillstånd är anpassade för nuvarande och historiska flödesmönster. Ett förändrat klimat kan få stor påverkan både på den framtida driften och på miljötillstånden.

Vattenkraftens produktionsförutsättningar påverkas också av hur andra kraftslag påverkas av klimatförändringarna och av den totala efterfrågan på energi. Ytterligare en aspekt är att omställningen av energisystemet innebär ändrade förutsättningar för vattenkraften.

Långtidsprognoser

Resultat från den här forskningen lägger grunden för att klimatförändringar kan ingå i kommande långtidsprognoser. Energimyndigheten gör vartannat år långsiktiga scenarier över energisystemet och myndigheten är därför engagerad i projektet. Scenarierna används bland annat som underlag till Sveriges klimatrapportering och som underlag till andra analyser och uppdrag.

Forskarna kommer också att studera hur förändrade hydrologiska förutsättningar för vattenkraften påverkar faktorer som är kopplade till dammsäkerhet och miljöprövningar i den nationella planen för omprövning av vattenkraften.

Läs mer om projektet som pågår till och med 2022. 

 

Nyheter