2015-12-30

Vi har kunskap för att klara klimatavtalet

Världens 195 länder enades i Paris under december om ett första globalt klimatavtal. Svensk industri har under lång tid investerat i forskning och utveckling kring resurs- och energieffektivitet med bäring på klimatet. Energiforsk är redo att fortsätta bistå Sverige och svensk industri i detta viktiga arbete.

Siktet är inställt på att minska klimatgasutsläppen så att den globala temperaturökningen om möjligt kan stanna på 1,5 grader. Avtalet kommer att få långtgående följder för hur vi utvecklar våra samhällen från och med nu.

Sverige har många utmaningar kvar att lösa. Transportsektorns omställning från 85 procent fossilberoende till fossilfri är inte helt enkel, men högt prioriterad. Kärnkraftens eventuella avveckling måste göras så att klimatgasutsläppen ändå fortsätter att minska. Om vind, sol och biobränslen ska ersätta kärnkraften så behövs ny och fördjupad kunskap till exempel om hur kraftsystemet ska regleras.

– Efter att ha drivit forskning om resurs- och energieffektivitet i över 40 år kan vi ta fram kunskap för att klara klimatavtalet. Sverige och svensk industri har många av nycklarna till framtidens hållbara samhälle, säger Martin Ragnar, forskningschef på Energiforsk.

 – Samhället förändras ständigt och det gör att forskningen alltid kommer att ha nya och viktiga frågor att studera. Energiforskningen har därför en viktig roll nu och i framtiden, fortsätter Martin Ragnar.

Forskningsprojekt som drivs av Energiforsk utgör viktiga beslutsunderlag för Sverige och för svensk industris framtida investeringar i hållbara energilösningar. Ett par exempel på det är programmet Vindforsk som tittar närmare på vindkraftens roll i kraftsystemet och forskningen i Energigasteknik som studerar biometan, ett av framtidens viktiga fordonsbränslen.

– Sveriges bidrag till det globala klimatavtalet handlar inte bara om vad vi gör på hemmaplan, säger Karin Friberg, vd för Energiforsk. Andra länder tittar nyfiket på oss och svensk industri har mycket goda möjligheter att bli vinnare i den globala klimatomställningen. Vi är en oberoende forskningskoordinator, och vårt bidrag är att ta fram kunskap så att industrin kan utveckla ny, effektiv och smart teknologi och att också andra länder och regioner klarar sina åtaganden. Stora möjligheter kan öppna sig för entreprenörer inom solenergi när Sahara kan exportera el eller när Indien börjar göra biogas av sitt avloppsslam. 

 

 

 

Nyheter