2021-10-11

Att jobba med standarder

Ett av Energiforsks två forskningsprogram handlar om standardisering inom SEK. Forskningsprogrammen följer kontinuerligt utvecklingen och målet är att värna om de svenska förhållandena i standardiseringsarbetet. Vi har kontaktat några av dem som nyligen engagerat sig i standardiseringsarbetet för att höra vad som är på gång och vad som är mest givande med att sitta i en teknisk kommitté och jobba med standarder.

Kabelspecialist jobbar för att utveckla standarder

Henric Magnusson på Svenska kraftnät har nyligen blivit medlem i den tekniska kommittén för SEK TK 20. I TK 20 handlar det om att ta fram standarder för isolerade kablar.

Vilka frågor ser du som de viktigaste inom TK 20 just nu och framåt?

– Fortsatt arbete med uppdatering av dokument, kabelstandarder för IEC, HD, Svensk Standard, uppdateringar avseende ny europeisk brandklassning/brandprovning av kabel. Eventuellt införande av ett nytt termoplastiskt, PP-baserat isolationsmaterial i standard för mellanspänningskabel. Vi tar nu fram nya standarder för högspänningskabel.

Vad hoppas du kunna bidra med?

 – Jag hoppas kunna bidra med användarperspektivet/kundperspektivet i standardiseringsarbetet. Jag har även tidigare en del erfarenheter och kunskap från kabeltillverkarbranschen, som anställd vid en kraftkabeltillverkare under 18 år. 

Vad ser du som det viktigaste med att jobba med standarder?

 – Det viktigaste för Svenska kraftnät är att bevaka och påverka standardiseringsarbetet utifrån ett kund- och användarperspektiv samt att representera nätägaren Svenska kraftnät. 

– För mej personligen är det en mycket positiv möjlighet att ytterligare fördjupa mina kunskaper och min kompetens inom mitt arbetsområde som kabelspecialist samt att vara tekniskt uppdaterad och förberedd på förändringar i standarder.  Det är också mycket spännande och intressant att få samarbeta och diskutera med andra trevliga, kompetenta ”kabelkollegor” både nationellt och internationellt för att utveckla kabelstandarder och kunskap.   

 

Standarder för arbetssäkerhet måste komma till användning

 – Mitt största mål att medverka till den praktiska tillämpningen av standarderna, säger Ulf Melin, E.ON,  som sitter med i kommittén för TK 78. Den tekniska kommittén 78 behandlar standarder kring säkerhet vid arbete, metoder, verktyg och material.

Vilka frågor ser du som de viktigaste inom TK 78 just nu och framåt?

– Dels att yttra oss kring internationellt föreslagna förändringar, men också att säkerställa korrekta översättningar och tolkningar kring det som står i standarderna. Att tolka en standard är inte alltid så lätt och beror också på hur man ser till slutanvändarens behov. En standard är i vissa fall inte så tydlig i hela sitt innehåll att den kan sättas direkt i händerna på en person eller företag utan förklaring eller kompletterade anvisningar. 

Vad hoppas du kunna bidra med?

 – Jag hoppas kunna bidra med sunt förnuft och praktisk tillämpning. Man får inte glömma bort att alla standarder är till för att skapa förutsättningar för att användarna ska veta hur man ska göra för att kunna utföra ett arbete eller utforma en produkt på ett korrekt sätt. Därför är det också viktigt att bidra till att säkerställa förståelsen och tolkningen så att det finns en samsyn kring vad som gäller, oavsett vilken bransch eller företag man representerar.

Vad ser du som det viktigaste med att jobba med standarder?

 – Att göra standarderna begripliga och användbara, samt bidra till att fler ser nyttan med just standarder och belysa fördelarna med att använda standarder i sitt dagliga arbete så de inte bara blir hyllvärmare. Men givetvis också att i möjligaste mån föreslå justeringar och tolkningar inom ramen för det internationella synsättet så att det passar in i den verksamhet jag representerar.

 

Expertis möts från hela världen

Mikael Sendelius på Sweco är sekreterare i TK 4. Den tekniska kommittén TK 4 ansvarar för att utarbeta och revidera standarder och tekniska rapporter som behandlar konstruktion, tillverkning, idrifttagning, provning, drift och underhåll av vattenkraftmaskiner.  Det handlar om vattenturbiner, magasineringspumpar och pumpturbiner av alla slag inklusive tillhörande utrustning.

Vilka frågor ser du som de viktigaste inom TK 4 just nu och framåt?

– I Sverige finns många Kaplanturbiner medan internationellt är den övervägande delen Francisturbiner. Därför är det viktigt med svensk representation för att bevaka Kaplanturbinerna.

– När standarder tas fram möts expertis från alla delar av världen, kunskap och erfarenhet samlas och sammanfattas i dessa dokument. Det är viktigt att det finns svensk representation i de olika arbetsgrupperna, dels för att bevaka svenska intressen, dels för få information om ny kunskap och nya trender i branschen.

Vad hoppas du kunna bidra med?

 – Jag bidrar i rollen som sekreterare och tillsammans med ordföranden, Magnus Nilsson från Vattenfall, vill jag vara en sammanhållande resurs i TK 4.

Vad ser du som det viktigaste med att jobba med standarder?

 – Det som är roligt och spännande med att vara sekreterare i TK 4 och jobba med standarder är att utöka mitt kontaktnät, men också få inblick i andra områden som jag normalt sett inte arbetar med.

Nyheter