2018-01-10

Viktigt att vårda sina tillgångar

En effektiv tillgångsförvaltning kräver att en organisation strävar mot ett övergripande mål. ”Stamnätet är vår egendom, det är det vi ska förvalta!” säger Marcus Stenstrand som har specialiserat sig på tillgångsförvaltning.

Marcus Stenstrand, som är Digitalisation Manager på Fingrid den finska motsvarigheten till Svenska kraftnät, var en av initiativtagarna till att företaget började jobba med tillgångsförvaltning 2006. Marcus besökte Energiforsk nu i veckan för att berätta om sina erfarenheter för styrgruppen i Energiforskprojektet Tillgångsförvaltning.

Små steg
Det är lätt att tappa modet när ett företag står inför ett omfattande strategiskt förvaltningsarbete. Därför är det viktig att ta små steg och se vad den grundläggande uppgiften för företaget är. För Fingrid är det att förvalta ett stamnät.

–En god förvaltning av ett stamnät betyder på kort sikt att inga träd stör driften. På lång sikt innebär det att det ska vara lätt att koppla upp nya kunder på förberedda linjer, sa Marcus Stenstrand bland annat under mötet och fortsatte:

–Vi arbetar för ett effektivt utnyttjande av elnätet. Nätet är vår tillgång. Det är viktigt att se över värdet av sina tillgångar. Och då talar jag inte bara om finansiella värden, utan också om samhällsekonomiska värden, de är det ibland lätt att glömma.

Ansvar och information
Ett måste för en effektiv tillgångsförvaltning är en tydlig ansvarsfördelning och uppföljning.

Det krävs också en fungerande informationshantering med tydliga processer för hur data samlas in och förmedlas inom organisationen, menar Marcus:

–Nu fungerar informationsflödet bra. Om inte kommunikationen fungerar i alla nivåer av företaget och den information och de data som presenteras inte stämmer, kommer grunden för alla beslut att bli felaktiga. Beslut ska baseras på fakta och inte på antaganden. Samma beslut ska gälla genom hela organisationen. Vi hade till exempel åtta olika sätt att beställa tjänster, beroende på vem som beställde. Nu finns enhetliga instruktioner för hur våra beställningar ska göras.

Personalen på Fingrid har varit med i hela processen. De har deltagit i worskshops och fått berätta om på vilket sätt de jobbar. Även företagets leverantörer blev involverade i arbetet.

–Vi insåg tidigt i processen, att trots att vi köper en service eller tjänst från en leverantör, så är det vi i företaget som är ytterst ansvariga för hur arbetet utförs. Det ledde till att all personal hos leverantörerna som skulle jobba med stamnätet, fick genomgå tester. Det visade sig att många leverantörer hade personal som inte hade rätt utbildning. Det ledde till utbildningsinsatser och standarder, som även leverantörerna är tacksamma för idag.

Samma mål
Det är av största vikt att hela organisationen strävar mot samma övergripande mål. Det behövs därför en tydlig nedbrytning av strategiska policyer och planer ner till den nivå där de operativa besluten fattas. Låt processen ta tid, tala öppenhjärtat om det som fungerar bra och mindre bra, säger Marcus och avslutar:

–Ta en titt i spegeln och fråga dig: Hur gör vi? Vad gör vi?  Det är lätt att fokusera på målet och att glömma hur det dagliga arbetet utförs!

För mer information om projektet Tillgångsförvaltning kontakta Lennart Kjellman. 

Nyheter