2020-05-04

Spännande arbete med standard för ursprungsgarantier

Standarden för energirelaterade ursprungsgarantier genomgår just nu ett större revideringsarbete och går från att vara frivillig till att bli en mandaterad standard, reglerad genom lagstiftning i EU. Energiforsk följer kontinuerligt utvecklingen och ger energiföretagen en möjlighet att påverka.

Energiforsks engagemang i standardiseringsarbetet ska bidra till att svenska förutsättningar beaktas i utformningen av nya standarder. Just nu revideras standarden för ursprungsgarantier för el, EN 16325, och svenska påverkansmöjligheter sker via den tekniska kommittén för effektiv energianvändning, TK 558. Men för att säkerställa den svenska energibranschens inflytande krävs att energibolag är aktiva, att vi satsar strategiskt och är proaktiva.

–Vid revideringar av standarder finns stora möjligheter att komma med synpunkter på förbättringar, tillägg eller annat som kan komma att påverka den slutliga utformningen, säger Tore Åhlström på Vattenfall, aktiv i TK 558.

Möjlighet att påverka
Under de närmsta månaderna kommer det grundläggande ramverket, stöttepelarna i den nya standarden, att arbetas fram. Det är i detta initiala arbete de svenska energibolagen har störst möjlighet att komma med inspel som påverkar den slutliga utformningen av standarden. Både stora och små aktörer kan engagera sig antingen via Energiforsk eller direkt via Svenska Institutet för Standarder, SIS och TK 558.

–Små och stora aktörer kan påverka den här utvecklingen lika mycket, det handlar bara om att vara villig att lägga tid på det. Läser man på, kommer med kommentarer på förbättringar och ger konstruktiv input har man stor möjlighet att påverka utvecklingen i detta skede, säger Johan Malinen på Energimyndigheten.

Utöver att ursprungsgarantier nu kommer att vara ett lagstadgat krav från och med juni 2021 kommer även värme, kyla, gas och vätgas att ingå i standarden för att täcka alla energislag.

–Nu när alla energislag inkorporeras under standarden är det bra med kompetens utifrån som kan komma med insikter från områden som är nya för oss som jobbat med ursprungsgarantier sedan tidigare, understryker Malinen.

Enklare att jämföra
Syftet med standarden är att skapa ett europeiskt ramverk för utfärdande, innehav, överföring och leveranser av ursprungsgarantier som garanterar källan till energi. Genom att skapa en harmoniserad marknad med tydliga och transparenta spelregler för alla aktörer är målet att lättare kunna jämföra olika aktörer på marknaden. Den reviderade standarden kommer att bli speciellt relevant till exempel för de som köper eller producerar biogas där det tidigare inte fanns något tydligt ramverk för miljö och ursprungsgarantier utan en rad olika certifieringar.

Det främsta målet med revideringen är däremot inte att öka andelen förnyelsebar eller hållbar elproduktion. Standarden är ett verktyg att få ordning på en redan existerande marknad där det ska vara transparent och tydligt hur elen producerats.

–Om målet är att stimulera en ökad mängd förnyelsebar elproduktion som levereras till marknaden är det mer effektivt att utnyttja andra medel än ökad möjligheten att spåra leverans av energi från en viss källa, menar Malinen.

Det ska bli enkelt att jämföra och handla med ursprungsgarantierna då alla energislag samlas och berörs av samma direktiv och lagstiftning. Samtidigt följer vissa utmaningar med en integrerad europeisk energimarknad och fortfarande finns många frågor att besvara kring hur vi med hjälp av standardisering kan vidga och säkerställa energiresurser och leveranser.

Din kompetens behövs
Du som är intresserad av att vara engagera dig är välkommen att ta kontakt med SIS. Du har även möjlighet att lära dig mer om standarden, revideringsarbetet och hur kravet på ursprungsgaranti kan komma att påverka branschen på ett kommande webbinarium arrangerat av SIS den 13 Maj.

–Det gäller att branschen är med för den nya standarden kommer att beröra alla aktörer och det är nu vi har störst möjlighet att påverka, avslutar Malinen.

Här kan du läsa mer om webbinariet den 13 maj.

Nyheter