2021-07-01

Automatisering ger effektivare tillståndsbedömning av dammar

Dammövervakning är ett stort och viktigt område för svenska dammägare. Det är en utmaning att kontinuerligt övervaka en dammkonstruktion och att snabbt kunna reagera på förändringar som visar på en avvikelse. Resultat från en ny pilotstudie visar att utveckling av automatisering för övervakning av dammars tillstånd kan förenkla och förbättra dammsäkerheten.

Avvikande mätvärden kan bero på fel i givare eller i mätvärdets överföring från givare till datacentral. De felen behöver upptäckas, identifieras och skiljas från avvikelser som beror på en förändring i dammen. Idag görs denna bedömning erfarenhetsmässigt, men den ökande mängden mätdata och ändrade regleringsförhållanden gör bedömningen både svårare och mer kritisk. Detta ökar behovet för att ta fram automatiska metoder för att detektera givar- och kommunikationsfel i dammövervakningen.

Pilotstudie tillsammans med Vattenfall

Tillsammans med Vattenfall har en pilotstudie genomförts i en av företagets dammar och en implementation av sju olika metoder har utförts i Vattenfalls dammövervakningssystem. Systemet har sjösatts och varit i drift sedan december 2020. Data från anläggningen har använts för att utveckla och illustrera metoder för detektion av givar- och kommunikationsfel.

Resultaten från studien kan ligga till grund för en kostnadseffektiv utveckling av automatiserade metoder för övervakning av dammars tillstånd, och ligger till grund för ett nu pågående fortsättningsprojekt där datadrivna metoder för detektion av avvikande beteenden hos en damm ska utvecklas.


Kort fakta om dammätning

Dammätningar, som är en del av dammens tillståndsövervakning, utförs med syfte att följa och utvärdera eventuella förändringar samt ge underlag för en långsiktig bedömning av anläggningens tillstånd. Detta ger ett bra underlag för att kunna bedöma dammkonstruktionens behov av eventuella åtgärder. Installerad mätutrustning ska även ge indikationer för styrning av drift och driftövervakning där även varnings- och larmfunktioner ska ingå.

Läs mer och ladda ner rapporten 2021:735

Nyheter