2023-02-21

Viktigt framsteg för skogsindustrin: Aska kan öka granars tillväxt med 20 procent

Ett Energiforskprojekt har studerat tillväxteffekten efter asktillförsel i granskog på bördig skogsmark. Resultaten visar att aska och kväve i kombination signifikant ökar stamtillväxten med 20 %. Resultaten visar på askans viktiga potential i energisystemet.

Helträdsskörd, det vill säga uttag av stamved och grot (grenar, barr och toppar), är en storskalig skoglig åtgärd i Sverige, och tidigare studier visar att skogstillväxten ofta minskar efter grotuttag.

I projektet Tillväxtrespons efter askåterföring i bördig granskog, som genomförts av Ulf Sikström på Skogforsk, har tillväxteffekten studerats efter att man tillfört aska i en granskog på bördig skogsmark i Sverige. De behandlingar som testades i studien var tillförsel av aska, kväve och kombinationen aska och kväve. Mätningen gjordes tio år efter tillförseln i de olika försöksbehandlingarna._

– Resultaten från det här projekten är av stor nytta för skogsindustrin. Efter 10 års tid visar nu tillväxtmätningen att asktillförseln gett signifikanta resultat på stamtillväxten, säger Marie Kofod-Hansen, ansvarig för askprogrammet på Energiforsk.

Projektet är nu avslutat och resultaten som presenteras i slutrapporten visar att i försöksleden med aska ökade granarnas tillväxt med ca 20 % under de tio år som studerades.

Förklaringen är mest troligt askans indirekta effekt på kvävetillgången i marken, även om betydelsen av andra näringsämnen inte kan uteslutas. Detta är det första redovisade försöket med en tydligt påvisad ökad trädtillväxt efter tillförsel av aska i skog på mineraljord.

Tidigare erfarenheter av asktillförsel visar att tillväxten kan öka något på bördig skogsmark, men är oförändrad på medelproduktiv mark och kan minska något på lågproduktiv skogsmark. Således tycks en minskad tillväxt efter grot-uttag kunna kompenseras av aska endast på bördig skogsmark, till vilken grad är dock oklart, konstateras det i rapporten. Här finns ett behov av ytterligare forskning.

– Det här innebär ett stort framsteg för askforskningen, idag har vi inte tillräckligt med kunskap om askåterföringens effekt på trädens tillväxt. Att kunna erbjuda aska istället för andra näringslösningar inom skogsbruket är ett viktigt steg för att resurseffektivisera energisystemet. Förhoppningsvis kan de hör resultaten inspirera fler projektförslag till programmets utlysning, fortsätter Marie.

Ta del av rapporten här.

 

Nyheter