2021-03-10

Ett robust elnät

Den snabba utvecklingen med allt fler sammankopplade energisystem och digital utrustning som integreras i elnätet gör att samhället blir sårbart på nya sätt. Därför behövs mer kunskap om nya modeller och beslutsprocesser för elnätet som bidrar till ett mer robust, säkert och kostnadseffektivt elnätsystem.

Programmet Risk- och tillförlitlighetsanalys driver just den typen av projekt, och nu finns en alldeles färsk sammanfattning av programmets resultat från den senaste forskningsperioden.

Riktade investeringar
Elförsörjning är en av de viktigaste infrastrukturerna i vårt samhälle. Elöverföringen blir allt mer komplex med intermittent elproduktion, fler elbilar och nya EU-direktiv. Det är bara några av de stora omställningar som elnätet står inför. Att använda risk- och tillförlitlighetsanalyser är en bra start för att rikta investeringarna till de mest kritiska åtgärderna i elnäten och på så sätt driva och utveckla det framtida elnätet på ett hållbart och effektivt sätt.

– I takt med att vårt samhälle blir allt mer elberoende ökar vikten av en väl fungerande elförsörjning. Elnätsbolagen måste kunna leverera el med hög leveranssäkerhet. För att kunna leva upp till de nya kraven frågar många elnätföretag efter mer kunskap inom risk- och tillförlitlighetsanalys, säger Susanne Stjernfeldt som är programansvarig på Energiforsk.

Metoder för riskbedömning
Forskningsprogrammet startade redan 2006 och hittills har flera nya metoder för riskbedömning utvecklats. Programmet har under årens lopp stöttat både forskning och utveckling inom området för att effektivisera och hitta nya metoder och verktyg som ökar tillförlitligheten i de svenska elnäten.

Men för att bidra till en fortsatt utveckling mot ett hållbart och robust elnät finns ett fortsatt behov av att vidareutveckla analysverktyg, och se till att resultat och ny kunskap från projekten tas emot och används av elnätsföretagen för att göra risk- och tillförlitlighetsanalyser.

– Under programperioden 2021 – 2025 kommer vi att fokusera på tvärvetenskapliga kunskapsutbyten och fortsätta med utvecklingen av metoder och verktyg som kan förankras och användas inom näringslivet i faktiska tillämpningar i den dagliga driften, avslutar Susanne Stjernfeldt.

 

Läs rapporten Nyheter och resultat i risk- och tillförlitlighetsanalys

Nyheter