2020-04-08

Kraftsamling för elektrifiering av transporter

Nu laddar elnätsföretagen för att möta ett ökande behov av nätkapacitet och effektleveranser till den elektrifierade transportsektorn.

Nyligen kopplade nätföretag, branschaktörer och forskare upp sig till Energiforsks webbinarium, för att tillsammans planera en ny forskningssatsning kring vad som krävs av elproduktion, systembalans och nya affärsmodeller när transporterna elektrifieras.

–Sedan i höstas har vi på Energiforsk, på uppdrag av fem elnätsföretag, tagit fram forskningsprojekt som ska leverera prognos- och kunskapsunderlag till utbyggnad och drift av elnäten, säger Åsa Elmqvist som modererade webbinariet.

Under webbinariet i slutet av mars presenterades elnätsföretagens frågeställningar och projektförslag för en bred samling aktörer inom elsystem, elektromobilitet och stadsplanering.

Ny kunskap inom en rad områden krävs
För att kunna göra en nätplanering behövs prognosunderlag som visar var i nätet effektuttag kommer att ske, hur stora uttagen blir och när de planeras att anslutas. För att kunna dimensionera effektivt och planera driften av elnäten behövs också kunskap om hur utrustning och styrning kommer att fungera. Samtidigt ska avtal och affärsmodeller utformas på ett sätt som fungerar för alla inblandade aktörer, både på kort och lång sikt. Då är det viktigt att regelverk och standardisering är i fas med utvecklingen.

Maria Taljegård från Chalmers inledde med en introduktion till sin forskning om elfordonens påverkan på elsystemet och behovet av fortsatt forskning. Därefter berättade Daniel Kulin från Power Circle om en prognosmodell och hur modellen kan utvecklas för att anpassa resultaten till olika aktörers behov.

Publika laddgator
Math Bollen från Luleå Tekniska Universitet gav deltagarna en uppdatering om aktuell forskning kring elfordonens påverkan på elnätet, och beskrev frågeställningar om elkvalitet och spänningsreglering som behöver utredas ytterligare. Därefter berättade Albin Kjellberg om hur Ellevio har förberett för publika laddgator i områden med nätkapacitetsbrist, och de abonnemang som de har utvecklat för att kunna ansluta laddinfrastrukturen så snabbt som möjligt. Behovet av styrsystem hos laddoperatörer för att klara en automatiserad styrning vid kapacitetsbrist diskuterades också.

–Vi ser nu fram emot att under våren kunna presentera ett gemensamt programförslag med hjälp av resultaten från de här projekten, säger Stefan Montin som är områdesansvarig för energisystem och marknad på Energiforsk.  

Det nya forskningsprogrammet kommer att skapa förutsättningar för en storskalig introduktion av eldrivna fordon i tidsperspektivet 2030. Programmet ska också vara ett forum för kunskapsutbyte och dialog mellan berörda aktörer exempelvis el- och nätbolag, centrala och lokala myndigheter, fordonstillverkare, utrustningsleverantörer, stadsplanerare, parkeringsbolag, fastighetsägare, transportföretag, trafikförförvaltningar och operatörer av kollektivtrafik.

Nyheter