Projekt

Värmescenarier i Sydsverige

Effektkommissionen i Region Skåne har startat upp flera projekt för att förbättra energiförsörjningen i Skåne. Det här projektet handlar om fjärrvärmens roll i energisystemet och hur den kan fungera som en stabiliserande faktor vid ökande effektvariationer.

Fjärrvärmebranschen och energibranschen i stort står inför en omfattande omställning. Med utgångspunkt från långsiktig hållbarhet, klimatneutralitet, fortsatt effektivisering av energianvändningen, försörjningstrygghet, förväntningar på en omfattande elektrifiering och annan viktig omvärldsutveckling är ett av målen med projektet att identifiera fjärrvärmens framtida roll för elsystemet och därmed stärka bilden av fjärrvärmens roll i samhällets utveckling. Det inkluderar förutsättningar för att bibehålla konkurrenskraften på värmemarknaden, att ytterligare öka resurseffektiviteten i produktionsmixen och att erbjuda nya nyttigheter som negativa utsläpp och ökade samordningsvinster i samverkan med andra delar av energisystemet, inklusive att utveckla fjärrvärmens roll för elförsörjningen och elbalansen lokalt.

Projektet kommer att moddelera hur fjärrvärmen kan utvecklas i Skåneregionen med särskilt fokus på att stärka fjärrvärmens betydelse för elförsörjningen och elbalansen i elprisområde 4. Geografiskt omfattar studien elområde 4, men med tanke på att elområde 4 också påverkas av både den lokala och internationella situationen, ingår också en analys av elförsörjning och elbalans ur ett bredare perspektiv. I projektet kommer tre olika tidsperspektiv att analyseras: dagsläget i form av 2021 och framtiden genom 2030 och med utblickar till 2045.

Ansvarig

Mikael Karlsson
073-5147017