Program

Energigasteknik

Visionen för det här numera avslutade forskningsprogrammet har varit att förnybara energigaser ska uppfattas som centrala pusselbitar i ett hållbart energisystem inom tio år.

Forskningen har haft som mål att öka tillgången till konkurrenskraftigt prissatta flytande och gasformiga biobränslen och att stödja framväxten av inhemsk produktion av biobränslen för att minska behovet av oljeimport och för att skapa arbetstillfällen i svensk glesbygd.

Programmet har byggt upp och spridit kunskap om energigaser för att stärka konkurrenskraften för svensk industri. Syftet har också varit att öka förståelsen för hur energisystemet hänger ihop och hur kopplingen ser ut mellan el- och gassystemen. 

Energigasteknik drevs av Energiforsk i samverkan mellan svensk gasindustri och Energimyndigheten. Programmet pågick mellan maj 2013 och april 2017. 

Hänt inom programmet

Spännande vecka med Gasakademin

Sommarskolan Gasakademin, som pågår den här veckan, arrangeras i år på idylliska Ängavallen i sydvästra Skåne. Utbildningen har lockat tretton doktorander och unga professionella inom gasbranschen i Sverige och Danmark.

16 aug 2018


Underhåll ökar lönsamheten i biogas

Det finns stora möjligheter för en biogasanläggning att öka sin produktion till en väsentligt lägre kostnad. Genom att identifiera och minska förlusterna i systemen kan en mer lönsam biogasproduktion nås enligt en ny benchmarkingstudie.

20 feb 2017


Ny teknik gör det möjligt att använda lågvärdiga gaser

Forskning visar att det är möjligt att utvinna energi från energikällor som tidigare inte kunde användas. Nu går det att förhindra att potenta växthusgaser når ut i atmosfären samtidigt som gaser med lågt energiinnehåll kan utnyttjas för att få fram användbar energi.

7 feb 2017


Slam värdefull resurs i biogasindustrin

Nu kan slam från vattenverk, som tidigare betraktades som ett avfall, bli en värdefull resurs. Ny forskning visar att slam som annars deponeras med fördel kan användas vid biogasproduktion genom rötning vilket är bra både för miljön och ekonomin.

23 jan 2017


Kvalitet viktigt när sol och vind blir gas

När mer förnybar gas produceras och exporteras till gasnätet uppstår en ny situation för nätoperatörerna och i förlängningen även för kunderna. Det handlar om att kunna mäta och säkerställa kvaliteten på den gas som levereras till slutkunden visar ny forskning vid Lunds universitet.

2 dec 2016


Biogasens roll i den hållbara staden

Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2050. Biogas har en viktig roll att spela i den omställningen. Användning av biogas tillför ingen koldioxid till atmosfären. Avfall från stad och landsbygd är en resurs som ger vinster i form av minskad klimat- och miljöpåverkan, en lägre grad av övergödning och bättre luftkvalitet.

25 nov 2016


Vallodling kan bidra till klimatnytta

Att introducera gräs i spannmålsväxtföljden i Skåne och Västra Götaland skulle kunna bidra med mer biogas än hela dagens svenska biogasproduktion. Det motsvarar 0,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år.

1 aug 2016


Miljön vinnare när fjärrvärme ersätter fossilt i industrin

Ny handbok med goda exempel och inspiration för industriföretag som önskar byta till fjärrvärme i sina industriprocesser. Här beskrivs olika drivkrafter, vad som krävs och hur man gör.

1 mar 2016 - Värme och kyla


Rapporten Fossil free tissue drying är publicerad

I den här förstudien har forskarna undersökt vad som händer vid ett byte från gasol till gas från termiskt förgasad biomassa vid torkning av mjukpapper i ett bruk med en maximal gasolförbrukning motsvarande 7 MW.

27 jan 2016


Visa fler nyheter

Ansvarig

Markus Wråke
08-677 27 49

Uppdragsgivare

Svensk gasindustri och Energimyndigheten