2017-01-23

Slam värdefull resurs i biogasindustrin

Nu kan slam från vattenverk, som tidigare betraktades som ett avfall, bli en värdefull resurs. Ny forskning visar att slam som annars deponeras med fördel kan användas vid biogasproduktion genom rötning vilket är bra både för miljön och ekonomin.

Lönsamheten i den svenska biogasindustrin är relativt dålig och många biogasproducenter kämpar för att uppnå ett positivt resultat. Det är en stor kostnad att reducera svavelvätekoncentrationen under rötningen, särskilt i anläggningar som använder gödsel som substrat. Att tillsätta järnklorid i processen är i dag den vanligaste lösningen på det här problemet.

Nya forskningsresultat visar att vattenverksslam, som tidigare bara har förvarats på deponi, kan reducera koncentrationen av svavelväte i biogasen. Metoden har testats och utvärderats i 13 biogasanläggningar, bland annat vid Sydvattens vattenverk Ringsjöverket som tar sitt vatten från Bolmen för att producera dricksvatten. Tidigare använde man järnklorid i den kemiska fällningen för att ta bort det organiska innehållet från sjövattnet och det slam som då bildades deponerades.

– Genom att biogasproducenterna nu hämtar vårt slam sparar vi framförallt på miljön eftersom vi omvandlar ett deponeringsproblem till en resurs för någon annan. Samtidigt sparar vi en del pengar genom minskade hanteringskostnader av slammet. säger Lars Månsson som är ansvarig för slamhanteringen vid Ringsjöverket.

Cirkulär ekonomi
Energiforskrapporten Vattenverksslam reducerar biogasens svavelväte visar att slam från vattenverk, jämförbara med Ringsjöverket, som använder järnklorid i den kemiska fällningen är ett bra alternativ till direkt användning av järnklorid för att minska koncentrationen av vätesulfid i rötkammaren. Att ersätta järnklorid med vattenverksslam är bra både för miljön och för ekonomin. Dessutom tar samhället på det här sättet ytterligare ett steg mot en cirkulär ekonomi.

Projektet har genomförts av Tobias Persson, Sydvatten i samarbete med Lars Månsson, Sydvatten och Irene Bohn, OX2 Bio Produktion i Helsingborg. Projektet ingår i forskningsprogrammet Energigasteknik som finansieras av Energimyndigheten och svensk gasindustri. 

Mer om rapporten Vattenverksslam reducerar biogasens svavelväte som kan laddas ner här! 

Nyheter