2021-02-19

Nytt koncept för injekteringsridåer i dammar

Tätning av berget genom injektering under dammar är en vanlig åtgärd för att minska bergmassans genomsläpplighet och läckage. Utformningen av så kallade injekteringsridåer har sedan metoden började användas på 1800-talet i huvudsak baserats på erfarenhet.

Tidigare har man fokuserat på att åstadkomma en tillräckligt bra tätning av bergmassan och en sluten ridå. Injekteringsridåns kvalitet har då i hög utsträckning varit beroende av vilken erfarenhet och kunskap som den ansvariga ingenjören har haft.

Som ett resultat av ett projekt inom Svenskt vattenkraftcentrum har nu ett analytiskt designkoncept för injekteringsridåer under dammar utvecklats. Konceptet har en tydliga vetenskaplig koppling och baseras i stor utsträckning på befintliga teorier för injektering av sprickigt hårt berg, vilka utvecklats inom svensk injekteringsforskning de senaste 20 åren.

–I det här nya konceptet särskiljer vi dimensioneringen av själva injekteringsridån och utformningen av injekterings­arbetet, säger Suihan Zhang, KTH som kommit fram till resultaten genom sitt doktorandprojekt ”Utveckling av designkoncept för injekteringsridåer”.

För att få fram ett fungerande dimensioneringskoncept har forskarna till exempel använt teorier om hur man tolkar sprickaperturer, hur injekteringsbruk sprids över tid och hur man bestämmer lämpliga injekterings­tryck med hänsyn till upplyft av bergmassan.

–Vi bedömer att det koncept som har utvecklats för dimensionering av injekteringsridåer i det här projektet kommer att ge vattenkraftens ingenjörer en bättre kontroll av dimensioneringen och hela arbetet, liksom en möjlighet att uppskatta tid och kostnad på ett bättre sätt, säger Fredrik Johansson KTH som varit handledare åt Suihan. 

Läs mer om resultaten och ladda ner rapporten Design of Grout Curtains

Nyheter