2016-03-15

Så påverkar askgödsling grundvattnet och barrens näringsstatus

I denna rapport redovisas effekter av askgödsling på grundvattnet och på barrens näringsstatus, tre år efter askgödsling av fem äldre dikade och skogbevuxna torvmarker i Norrland.

Asktillförseln hade efter tre år ganska svaga generaliserbara effekter på grundvattnets innehåll av ämnen. Asktillförseln förbättrade barrens näringsstatus avseende kalium och fosfor, samt även högre halter av svavel och mikronäringsämnena bor och kisel. Halterna av magnesium minskade något, medan kväve- och kalciumhalterna och övriga analyserade ämnen inte påverkades.

Här finns hela rapporten: Asktillförsel i äldre dikade torvmarksskogar Energiforskrapport 2016:226

 

 

Nyheter