2016-06-01

Nya rön om el- och värmeproduktion

I mitten av juni presenteras ett urval av resultat från forskningsprogrammet Bränslebaserad el- och värmeproduktion, SEBRA. Forskningen är till stor del problemlösande och bidrar till effektiva och miljöanpassade energisystemlösningar. Resultaten som tas fram ska kunna användas inom fem år.

Helena Sellerholm, ansvarig för programmet Bränslebaserad el- och värmeproduktion, SEBRA, berättar att kraftvärmeanläggningar ska kunna implementera vissa forskningsresultat direkt. Den 15 och 16 juni arrangerar Energiforsk konferensen Nya Rön om el och värme, för att presentera ett urval av programmets forskningsprojekt och deras resultat.

− Övergången till mer förnybara bränslen ställer andra krav på anläggningarna. Därtill kommer striktare regler för emissioner. För resurseffektiv drift behövs ytterligare kunskap om materials livslängd under olika förutsättningar och hur den tekniska och ekonomiska livslängden kan förlängas. Allt detta studeras inom programmet, säger Helena.

Forskningsresultaten gäller inte bara kraft- och värmebranschen utan även skogsindustriella sektorn med biobränsle- och lutpannor har samma frågeställningar gällande material och resurseffektivisering. Totalt har ett 50-tal projekt genomförts och kvalitetssäkrats i Energiforsks regi under programmets treårsperiod.

− Ett projekt har tittat på hur man förmedlar förvärvad kunskap till nya generation. En sak är allt som kan skrivas ner, men hur gör man med de erfarenheter som är relaterad till lång tid i branschen, säger Helena.

Projekt har utförts inom systemteknik, processtyrning, material- och kemiteknik samt anläggnings- och förbränningsteknik.

− Konferensen i juni kommer att ge deltagarna en överblick av resultaten och en djupdykning i ett axplock av projekten. Vi räknar också med att kunna presentera hur fortsättningen av detta forskningsområde ska genomföras, avslutar Helena.

Om konferensen Nya rön om el och värme

Programmets projekt och rapporter

 

Nyheter