2019-07-22

Värdens mest undersökta borrhål

För att öka kunskapen om att lagra och utvinna energi ur berggrunden behövs både teoretiska studier och praktiska tester. I Linköping utvecklar nu en grupp forskare och experter med olika inriktning tekniken med lagring av värme.

Det är ett projekt i Energiforsks program Termiska energilager som genom samarbete mellan forskare och experter ger både djup och bred kompetens för att utveckla teknik att lagra mycket höga temperaturer i berg.

–Jag tror att de här är världens mest undersökta borrhål i geoenergibranschen! Det säger José Acuna från Bengt Dahlgren/KTH som är projektledare.

En rad olika tester har gjorts i Linköping för att samla information om borrhålen och omkringliggande berggrund. Det handlar bland annat om mätning av vattenförlust och andra avvikelser, heat tracing, gammaloggning, mätning av resistivitet och termiska respons. Forskarna har också filmat borrhålen och använt magnetometer och akustisk televiewer.

Djup och bred expertis
Till sin hjälp har José Acuna studenten och kollegan Max Hesselbrandt och ett helt team av experter från olika områden. Det är bland annat geologen Mikael Erlström från SGU med djup kompetens om berggrundens geologiska och geofysiska sammansättning och Johan Funehag från Tyréns och Luleå Tekniska universitet som är expert på injektering. Förutom dessa nyckelpersoner samarbetar teamet med Tony Jernström från Geobatteri, Stefan Swartling från LKAB och Johan Olovsson från BESAB. Det är en imponerande samling forskare och andra experter.

Lagring av 95-gradig värme
Projektet undersöker möjligheten att använda öppna borrhål i koaxial konfiguration med bibehållet övertryck. Det möjliggör lagring av värme med temperaturer närmare 95°C. I borrhål idag används ofta rör och andra produkter i plast där värmebäraren som växlar värme med berggrunden cirkuleras. De är inte anpassade för temperaturer över 65 °C.

I öppna borrhål har man endast ett centrum-rör som värmebäraren cirkulerar i, vilket gör att värmebäraren är i direkt kontakt med berggrunden. Det innebär utmaningar, bland annat krav på hur täta borrhålen måste vara. För att kunna svara på det undersöks påverkan av olika borr- och tätningsmetoder. Men öppna borrhål innebär också fördelar, förutom att man undkommer ovan nämnda temperaturbegränsning förbättras värmeöverföringen markant.

Några av deltagarna på projektets senaste fokusgruppsmöte står här bredvid testborrhålen. Det är från vänster Johan Olovsson från Besab, Johan Funehag från Tyréns/Luleå Tekniska universitet,  Henrik Lindståhl från Tekniska verken i Linköping, José Acuna och Max Hesselbrandt från Bengt Dahlgren/KTH och Jenny Holgersson från RISE. 

Mer om projektet Tryckbärande borrhål för högtemperaturlager. 

Nyheter