2019-08-14

Ökad innovationskraft med värmekluster

Energiforsks värmekluster, som nu håller på att byggas upp, är ett forum för kunskapsöverföring, nätverkande, informationsspridning och samarbete mellan innovationsintresserade företag i energibranschen.

Klustret fokuserar på att omvandla forskningsresultat till lösningar som går att införa och använda i industrin. Det finns stora mängder användbara resultat från tidigare forskning. Och det finns studier som visar att värdet av den forskning som bedrivits är långt mer än tio gånger insatsen, men att bara sex procent av det värdet har omvandlats till pengar.

–I klustret lyfts forskningsresultat och annan kunskap fram och förädlas i nya konstellationer. Det ökar möjligheten att ta till sig och använda ny kunskap och nya innovativa lösningar, säger Helena Sellerholm, områdesansvarig för termisk energiomvandling på Energiforsk. 

Samverkan och kunskapsutbyte
Förutsättningarna för generaliserbarhet ökar om olika organisationer med samma behov är involverade och bidrar med sin kunskap och erfarenhet.

– Vi har märkt vikten av samverkan och kunskapsutbyte för att ta steget från forskningsresultat till att införa en ny lösning, säger Julia Kuylenstierna som är en av de ansvariga på Energiforsk.

Klustret har stöd från Energimyndigheten och några industriföretag och riktar sig bland annat till teknikleverantörer inom fjärrvärme och fjärrkyla, till forskningsinstitut, konsultbolag, fjärrvärmebolag, aktörer inom byggsektorn, värmepumpstillverkare och till verksamheter inom energilagring.

I maj hölls den första workshopen inom Energiforsks värmekluster på temat digitaliserat underhåll av fjärrvärmenät.

–I oktober följer vi upp de förslag som kom fram i maj, exempelvis utvecklingen av den så kallade elektropotentialmetoden. Men också nya förslag på lösningar och utvecklingsområden kommer att fångas upp under dagen, säger Julia Kuylenstierna.

Om workshopen den 9 oktober

Digital teknik gör det möjligt att utveckla prediktiva underhållsmetoder av distributionsnäten. Rätt prioriterade underhållsåtgärder har i sin tur stor potential att bidra till minskade underhållskostnader. Under workshopen Digitaliserat underhåll av fjärrvärmenäten workshop 2 görs korta presentationer och det kommer finnas stort utrymme för diskussion. Jobbar du på ett företag som är medlem i klustret deltar du utan ytterligare kostnad på alla de aktiviteter som ordnas inom Energiforsks värmekluster. 

–Genom samverkan i värmeklustret erbjuds du och din organisation möjlighet att påverka utvecklingen av ny teknik så att den uppfyller de behov som just ni har. Vi räknar med att det kommer att leda till nya, spännande innovationer, säger Helena Sellerholm.

Läs mer om Energiforsks värmekluster

Nyheter