2018-08-29

Biogas i den cirkulära ekonomin

Energiforsk har varit huvudförfattare till en rapport om vilken roll biogas och anaerob rötning har i den cirkulära ekonomin. Rapporten har skrivits tillsammans med kollegor från Danmark, Norge och Finland.

Syftet med rapporten är att lyfta fram fördelar och affärsmöjligheter med system av anaerob rötning och biogas vilket innebär cirkulära kretslopp i företag och i samhället i stort.  

Förnybar energi
Biogas från anaerob nedbrytning innebär avfallsbehandling och produktion av förnybar energi, samtidigt som utsläppen av växthusgaser minskar från jordbruk och energianvändning. Det är också ett sätt att producera biogödsel genom att mineralisera näringsämnena i slam för att optimera dess tillgänglighet och ett sätt att skydda vattenkvaliteten i strömmar och vattendrag.

–Multifunktionaliteten i anaerob nedbrytning är dess tydligaste styrka. Hållbara biogassystem omfattar processer för avfallshantering, miljöskydd, omvandling av lågvärdesmaterial till material med högre värde, produktion av el, värme och avancerade gasbaserade biobränslen, säger Anton Fagerström på Energiforsk som är rapportens huvudförfattare.

Resultaten visar att system för anaerob nedbrytning är lätta att kontrollera och styra och att de därför kan underlätta för väderberoende förnybar el från vind och sol.

Rapporten ingår i IEA Bioenergy Task 37 – Energy from Biogas och heter The role of Anaerobic Digestion and Biogas in the Circular Economy, 2018: 8. Den kommer att översättas till svenska och publiceras här på webben. 

Nyheter