2024-02-19

Nu blir det enklare att upphandla slaggrus: "Kan minska klimatpåverkan från infrastruktur"

Ett Energiforskprojekt har tagit fram dimensioneringsunderlag och materialparametrar som ska kunna öka användningen av slaggrus vid anläggning av till exempel vägar. Det kan leda till att stora infrastrukturprojekt kan minska sin klimatpåverkan i framtiden genom att välja ett så kallat alternativt konstruktionsmaterial.

– Att dimensioneringsunderlaget finns tillgängligt kommer att underlätta för konstruktörer, för offentlig upphandling och därmed också öka acceptansen för material som slaggrus, säger Fredrik Hellman på VTI som varit med i projektet.

Slaggrus är ett material som lämpar sig för till exempel parkeringsplatser, gång- och cykelvägar, samt industrivägar och ytor vid hamnar. Hittills har det saknats materialspecifika parametrar för dimensionering av konstruktioner med alternativa material. Det har ofta lett till hinder i upphandlingar.

Målet med projektet Dimensioneringsunderlag för markkonstruktion med slaggrus har varit att skapa förtroende för alternativa konstruktionsmaterial för att möjliggöra en ökad och förenklad användning av materialen.

Det dimensioneringsprogram som används är ERAPave som är framtaget på VTI för Trafikverkets räkning och kommer ersätta nuvarande dimensioneringssystem.

I förlängningen behövs en bättre förståelse för materialet. Att få in beskrivningar kring slaggrus i referensverket AMA Anläggning, som ofta används för offentlig upphandling, skulle öka acceptansen för materialet från beställare.

– Olika typer av cirkulära material, som slaggrus, är en viktig väg framåt för att minska klimatpåverkan från stora infrastrukturprojekt. Den här rapporten är ett första steg i att öka användandet av slaggrus, säger Marie Kofod-Hansen, programansvarig för Energiforsks Askprogram inom vilket projektet bedrivits.

Läs mer om projektet och slaggrusets potential som konstruktionsmaterial i slutrapporten här.

Fakta

Projektgruppen har bestått av Fredrik Hellman, VTI, Henrik Bristav, Rise, Shafiqur Rahaman VTI och Erik Simonsen, Heidelberg Materials. Björn Schouenborg från Rise har varit projektledare. Projektet har samfinansierats av Avfall Sverige och Energiforsk.

Nyheter