2017-03-13

Minskade kostnader och bättre miljöprestanda med returträ

Det används mer och mer returträ som bränsle i kraftvärmeverken, men returträ orsakar problem med korrosion i eldstaden. Nu har forskarna hittat nya sätt att minska underhållskostnaderna och att samtidigt öka elverkningsgraden.

Andelen returträ som används som bränsle i kraftvärmeverk ökar eftersom det är koldioxidneutralt och billigare än annat trädbränsle. Men returträ orsakar större problem med korrosion särskilt i eldstadens syrefattiga områden. Forskningen har här syftat till att hitta kostnadseffektiva sätt att minska korrosionen, för att minska underhållskostnaderna eller för att öka bränsleflexibiliteten och elverkningsgraden i nya pannor. Syftet är att hitta nya ytbeläggningsmaterial som exempelvis är billigare eller mer korrosionsbeständiga än konventionella Ni–bas legeringar.

Forskningen inom materialteknikprogrammet KME har identifierat avancerade stål med samma korrosionsmotstånd som Ni-baslegeringar som är mellan 30 och 50 procent billigare än Ni-bas. Målet har varit att hitta nya ytbeläggningsmaterial som exempelvis är billigare eller mer korrosionsbeständiga än konventionella Ni–bas legeringar. Korrosionsprovning har utförts i fluidiserad-bädd-pannor som använder returträ. Olika legeringar provades, bland annat aluminiumoxidbildande legeringar och austenitiska rostfria stål från svenska tillverkare. Tester har också gjorts med olika kvaliteter av RT-flis.

Resultaten visar höga korrosionshastigheter för låglegerade stål, medan austenitiska rostfria stål, FeCrAl-legeringar och Ni-bas-legeringar medförde en låg korrosion. Det visar sig att slam som additiv minskar korrosionsangreppen genom att förändra bränslekemin. Intressant var också att små skillnader i klorhalt i bränslet orsakade stora skillnader i korrosionshastighet, men att hastigheten kan minskas om man har en bra kontroll av bränslekemin.

Resultaten redovisas i en sammanfattande rapport Högtemperaturkorrosion i pannor eldade med returträ.

Nyheter