2021-11-02

Klimatförändringar påverkar Kanadas vattenkraft

På Vattenkraftens FoU-dagar i oktober berättade Catherine Guay och Philippe Roy från kanadensiska Hydro-Québec om hur företaget arbetar för att förbereda sig på hur vattenkraft ska kunna genereras under påverkan av klimatförändringar.

Två stora naturkatastrofer med omfattande lokal påverkan i Kanada – översvämningen av Saguenayfloden 1996 och isstormen 1998 – slog ut elförsörjningen till miljontals invånare i hela regionen under flera veckor i sträck. Dessa händelser, tillsammans med långa perioder av energiunderskott, ledde till att Hydro-Québec år 2002 beslutade att se över klimatförändringarnas påverkan på vattenkraften för att kunna trygga elförsörjningen till regionens invånare.

Hydro-Québecs upptagningsområde i nordöstra Kanada motsvarar ytan för Sverige, Norge, Danmark och Finland tillsammans och består av 34 000 kilometer elledningar. Företaget äger såväl nätet som vattenkraftsanläggningar och dammar, och är dessutom distributör till regionens invånare. Med andra ord har de ett stort ansvar att se till att deras kunder får el oavsett hur vädret påverkar företagets infrastruktur.

Forskningsresultat påverkar inriktningen

Tillsammans med Ouranos, ett kanadensiskt innovationskluster inom klimatfrågor, startade Hydro-Québec 2002 en forskningssatsning för att samla in kunskap och forskning om klimatets påverkan på vattenkraften i regionen. Den samlade kunskapen har lett till att verksamheten förändrats för att möta klimatförändringarna. Bland annat är det nu lättare att definiera de risker som kan hota elproduktionen och att arbeta för att förebygga störningar.

De huvudsakliga forskningsområdena som Hydro-Québec och Ouranos hittills har fokuserat på är hur klimatförändringarna påverkar energikällor, att förutasäga kundernas efterfrågan på el och extrema väderförhållanden. Man har också genomfört modelleringar för hur temperaturökning kommer att påverka faktorer som nederbörd, växtlighet och risk för skogsbränder.

Att mäta vattentillgång vid global uppvärmning

I en region som historiskt sett utsatts för få tillfällen med höga flöden och översvämningar, har man under det senaste årtiondet behövt hantera allt fler händelser. Fokus har varit att dela och identifiera praxis inom hydrologiska påverkansstudier. Tillsammans med Ouranos har man utvecklat och testat olika modelleringar för att studera potentiell vattentillgång i avrinningsområden med installerad vattenkraft utifrån flera av IPCC:s uppvärmningsscenarier.

Genom att använda olika modelleringskaskader har man räknat på hur vattentillgången påverkas av olika nivåer av uppvärmning. Forskningsresultaten har kunnat användas inom såväl Hydro-Quèbecs egen verksamhet som på universitet och myndigheter i Kanada.

Mer från Vattenkraftens FoU-dagar och presentationer från de olika talarna här.

Nyheter